Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet

Socialstyrelsen är sedan 1 oktober sektorsansvarig myndighet för sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att myndigheten fått ett utökat ansvar för att stärka samordningen mellan myndigheter och andra aktörer, men också att driva på utvecklingen av beredskapen i vården och omsorgen inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Vad innebär den nya strukturen

Den nya strukturen för civilt försvar och krisberedskap i Sverige ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare att förstå varandras roller och mandat. Beslutet om den nya strukturen togs av regeringen i maj 2022 och arbetsformerna inom myndighetsstrukturen är under utveckling och bygger vidare på tidigare samarbeten.

Strukturen består av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Socialstyrelsen är ansvarig för sektorn vård, hälsa och omsorg där E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ingår.

Uppgifter för beredskapsmyndighet

Alla beredskapsmyndigheter ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

Sektorsansvarig myndighet ska ta ett särskilt ansvar för att utveckla arbetet inom sin beredskapssektor, stödja de andra myndigheterna och se till att samordning sker med andra aktörer. Det ingår också samverkan med Försvarsmakten när det gäller behov av stöd till det militära försvaret.

Samverkan ger starkare totalförsvar

Sektorn hälsa, vård och omsorg består av många aktörer på flera nivåer: myndigheter, regioner, kommuner, privata och ideella aktörer. Alla måste samspela för att Sverige ska ha motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Med ökad samordning kan kraften i systemet ge ett starkare totalförsvar.

Mer hos andra

Publicerad: