Pågående arbeten

På den här sidan kan du ta del av arbeten som pågår i vårt uppdrag att öka beredskapen inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Beredskap för kris, krig och fredstida katastrofer

Uppdrag att stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel från apotek

Läkemedelsbehandling är en väsentlig del av behandlingen för en stor andel av patienterna i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att stärka beredskapen för vårdens förskrivning och apotekens expediering av läkemedel och hjälpmedel. Ett första steg i uppdraget är att uppmana involverade aktörer att se över sina rutiner för alternativ drift, för vårdens del riktar sig uppmaningen till vårdgivare och förskrivare av läkemedel.

Ta del av uppdragsbeskrivning och delrapportering av uppdraget på Läkemedelsverkets webbplats.

Statligt ansvar för försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens har fått i uppdrag av regeringen att utreda försörjningsberedskapen inom området för läkemedel och medicinteknisk utrustning. I uppdraget ingår att titta på försörjningskedjor och lagerhållning, möjligheten för staten att ha en kunskapsstödjande roll och höja försörjningsförmågan inom hälso- och sjukvården. Att utveckla nationella samverkansstrukturer ingår också i uppdraget som slutredovisas i december 2023.

Underlag för beredskapslagring av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar, delredovisning

Socialstyrelsen har på uppdrag från regeringen tagit fram ett urval av läkemedelssubstanser och förbrukningsvaror som är nödvändiga för att sjukvården ska kunna bedrivas i kris och krig. Uppdraget är en del av Socialstyrelsens arbete med att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Nationellt register över blodgivare och en plan för ökad kapacitet

Socialstyrelsen har analyserat förutsättningarna för ett nationellt register över blodgivare.

Regeringen har därefter gett myndigheten i uppdrag att ta fram ett nationellt register.

Lägesbilder

I alla typer av händelser när behoven övergår tillgängliga resurser är lägesbilder viktiga för att kunna tillföra eller omfördela resurser och göra rätt prioriteringar. I ett uppdrag från regeringen presenterar Socialstyrelsen inom kort ett förslag på hur systemet för lägesbilder kan utvecklas.

Utbildning och övning

Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 påbörja ett långsiktigt arbete med att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar som berör området hälso- och sjukvård vid nationella kris- eller totalförsvarsövningar.

Uppföljning och utvärdering

Överenskommelse mellan staten och SKR

Socialstyrelsen har uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera överenskommelsen mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Uppdraget redovisas årligen senast den 1 oktober fram till 2026.

Publicerade rapporter finns under Stöd i arbetet.

Risk och sårbarhetsanalyser

I Socialstyrelsens uppdrag ingår det även att löpande genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att systematiskt identifiera och analysera sårbarheter, risker och hot för att förbättra krisberedskapen dels inom myndigheten, dels inom ansvarsområdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. Analysen ska bidra till en ökad medvetenheten och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga men kan också utgöra ett underlag för inriktningen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete och för myndighetens stöd och samordning av dessa. Analysen är även ett bidrag till den nationella risk- och förmågebedömningen.

Årlig uppföljning

2020 beslutade riksdagen om ett nytt mål för det civila försvaret och en stegvis ekonomisk förstärkning av det civila försvaret inleddes samtidigt. Med ökad tilldelning av medel följer även ett ökat behov av att följa upp och bedöma utvecklingen av förmågan kopplat till det nya målet. I syfte att bidra till uppföljningen fick bevakningsansvariga myndigheter i december 2020 i uppdrag av regeringen att redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt planerade åtgärder. Socialstyrelsen redovisar därför årligen en bedömning av utvecklingen och förmågan inom myndighetens område. MSB gör därefter en samlad bedömning utifrån alla bevakningsansvariga myndigheters rapporter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: