Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundläggande för en trygg och säker äldreomsorg. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma om personalen har tillräcklig språkförmåga för de aktuella arbetsuppgifterna.

Med stödet som underlag kan verksamheterna bedöma arbetstagarens språkförmåga genom att ringa in språknivå eller få syn på kunskapsluckor. Stödet kan också användas som underlag för att ta fram språkutvecklande insatser och åtgärder i syfte att höja språkförmågan.

Stödet tydliggör Socialstyrelsens bedömning av den språkförmåga personalen i äldreomsorgen behöver för att utföra arbetet inom äldreomsorgen med god kvalitet.

Stödet riktar sig främst till chefer, HR-avdelningar och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Stödet utgår från Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor. I stödet anges den språkförmåga som behövs för att uppnå dessa mål. Stödet har tagits fram och formulerats delvis med hjälp av GERS, Gemensam europeisk referensram för språk.

Senast uppdaterad:
Publicerad: