LARO-konferens

Konferens

Kostnadsfritt
5 okt - 2023
10:00 - 16:00
Socialstyrelsen anordnar i samarbete med SKR en konferens om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO. Syftet med konferensen är att främja en mer jämlik vård, bidra till ökad kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Konferensen riktar sig till personal på LARO-verksamheter, inklusive verksamhetschefer.

Preliminärt program

10.00 – Att se och möta människan
Jennie Gejel, Brukarföreningen Stockholm om vikten av att man i all vård ska
bemöta och behandla människor som individer.

Aktuellt från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen berättar om sitt arbete med föreskrifter, riktlinjer, kunskapsstöd och
uppföljning inom området.

Från delar till helhet - en reform av beroendevården
I januari 2023 lämnade Samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande, som kompletterar
det tidigare delbetänkandet med förslag om tvångsvård vid skadligt bruk
och beroende. Anders Printz, särskild utredare, redogör för huvuddragen i utredningens
förslag, samt de förslag som rör LARO.

Paus 5 min

Narkotikautredningens förslag med fokus på LARO och naloxon
I mars 2023 beslutade regeringen att tillsätta utredningen En svensk narkotikapolitik
anpassad till nutidens och framtidens utmaningar. Utredningen lämnar sitt slutbetänkande
den sista oktober 2023. Utredare Thomas Lindén kommer att presentera
inriktningen för betänkandet med fokus på de förslag som rör LARO, skadereducering
och naloxon.

Läget i landet med fokus på området beroende
Zophia Mellgren och Mikael Malm SKR ger en presentation av aktuella kartläggningar
och statistik på området.

12.10 Lunch 50 min

Differentierad vård – hur kan LARO bedrivas utifrån harm reduction principer?
Mikael Sandell, överläkare på PRIMA Maria i Stockholm, ger exempel på hur LARO
kan anpassas till patienter som i nuläget saknar vilja eller förmåga att bli helt
drogfria, och diskuterar vilka möjligheter och svårigheter sådana arbetssätt kan
innebära

Depotinjektioner med buprenorfin – en revolutionerande innovation vid läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende?
Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri och lektor vid Centrum för social
och affektiv neurovetenskap (CSAN) Linköpings universitet, och Björn Johnson,
professor i socialt arbete vid Lunds universitet, berättar om ett forskningsprojekt med
preliminära resultat från en multicenter-observationsstudie om behandlingsresultat
vid depotinjektioner, samt kvalitativa studier om patienternas erfarenheter.

14.20 Paus med kaffe 30 min

Bemötande och delaktighet – att skapa en personcentrarad vård och omsorg
Christina Lundgren, med utgångspunkt i sin roll som Brukarinflytandesamordnare
(BISAM) inom Beroendevården, ger exempel på hur man kan arbeta med att skapa
inflytande och delaktighet.

Dialog- och panelsamtal
Dagens föreläsare ger sammanfattande reflektioner och konferensdeltagarna får
möjlighet att ställa frågor, samt diskutera aktuella problem och utmaningar.

16.00 Sammanfattning och avslut

Plats

Konferensen äger rum i Stockholm på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.

Anmälan

Föranmälan krävs. Anmäl dig här.

Antalet deltagare är av praktiska skäl begränsat vilket innebär att din anmälan (via länken ovan) inte garanterar dig en plats direkt. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval om konferensen blir fulltecknad. Urvalet kommer i så fall att grunda sig på att nå en så bred representation som möjligt, vilket innebär att vi kommer att ta hänsyn till geografisk spridning liksom representation från olika professioner och verksamheter.

Sista anmälningsdag är 28 augusti. Vi kommer att informera er om deltagande i början av veckan därefter.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att mejla till laro-konferens@socialstyrelsen.se