Individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinderområdet

Webbinarium

Kostnadsfritt
10 nov - 2021
13:00 - 16:00
Under 2021 arrangerar SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen webbinarier för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.
Anmälan

Anmälan sker senast den 9 november.
Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chatt.

Vid detta tillfälle fokuserar vi på individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Frågor som kommer att beröras är:

  • Vad står i vägen för individbaserad systematisk uppföljning inom dessa områden?

  • Hur kan man tänka kring uppföljning av stöd i verksamheter där förändring inte alltid är målet?

  • Hur kan strukturerad information från IBIC användas för individbaserad uppföljning?

  • Vilket värde har lokalt utvecklad kunskap från uppföljning för profession och brukare?

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens verksamhet som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning och/eller som arbetar med socialtjänstens kvalitetsledningssystem. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. verksamhetschef, utvecklingsledare och systemförvaltare. Även stödfunktioner i regionala samverkans- och stödstrukturer är välkomna.

Program

13.00 Hur kan vi utveckla arbetet med att följa upp stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning?

Vad är viktigt att tänka på vid uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinder-området för att få kunskap om målgruppen och det stöd som erbjuds för att sedan använda kunskapen till att utveckla och förbättra sin verksamhet.Marie Wallin, utvecklingsledare FoU Sörmland inleder webbinariet

13.30 Ett pilotprojekt med äldreomsorg och funktionshinderområdet i fokus

Under hösten 2020 och våren 2021 har ett uppföljningsprojekt bedrivits med fyra kommuner inom ramen för Partnerskapet. Syftet var att ge deltagande verksamheter möjlighet att pröva vilken kunskap individbaserad systematisk uppföljning kan ge, samt hur den kunskapen kan användas för att utveckla verksamheten. Projektet ville också ringa in vilka svårigheter och behov av stöd som finns för att komma igång med individbaserad uppföljning kopplat till IBIC och inom just äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Mia Ledwith, samordnare på SKR presenterar projektet.

13.45 Paus

14.00 Uppföljning utifrån Individens behov i centrum, IBIC

Hur kan man tänka kring uppföljning med hjälp av strukturerad dokumentat-ion från IBIC? Vilka variabler kan användas för uppföljning och hur kan arbetet utvecklas och förbättras utifrån uppföljning kopplat till IBIC?

Johan Hansson, utredare med ansvar för IBIC på Socialstyrelsen, berättar.

14.30 Exempel på uppföljningar från individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinderområdet

Kommuner som deltog i projektet presenterar den uppföljningen de gjorde inom ramen för projektet, vilken kunskap uppföljningen förde med sig och hur de har använt den kunskapen i sin verksamhet. Följande uppföljningar från verksamheter inom både äldreomsorg och funktionshinderområdet kommer att presenteras:

  • Tierp – social samvaro inom hemtjänst

  • Kalmar – användningen av korttidsplatser inom socialpsykiatrin

  • Tyresö – bemötande, tillgänglighet, delaktighet, trygghet och nöjdhet i hemtjänst (SoL) respektive boenden, avlösarservice och daglig verksamhet (LSS)

  • Strängnäs – mål, måluppfyllelse och delaktighet inom boendestöd i socialpsykiatrin

15.50 Sammanfattning och avslutning av dagen