Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Individens behov i centrum (IBIC)

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC.

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk.

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information.

Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Utbildningar och filmer om IBIC hittar du på sidan om utbildning i IBIC.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?

 • Stärker individens delaktighet

  Individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. 
 • Underlättar samarbete

  Underlättar samarbetet mellan professionella och med anhöriga och individen.
 • Mer likvärdigt och rättssäkert

  Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.
 • Gör det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver

  Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och metoder. Utförarens roll att kontinuerligt planera och följa upp genomförandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärks.
 • Gör det lättare att följa upp behov och mål

  Det blir lättare att följa upp resultatet för individen och värdera valet av arbetssätt och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.

IBIC – en vidareutveckling av ÄBIC

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC till att omfatta vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som be-höver insatser i det dagliga livet (SoL, LSS) och för att beskriva anhörigas behov och situation.

IBIC har kompletterats med ett delprocessteg för bedömning av tillhörighet till personkretsen, vilket endast är aktuellt för utredning av begäran om insatser enligt LSS. Övriga delprocessteg i IBIC är gemensamma för alla målgrupper.

Även urvalet från ICF och de övergripande målen har kompletterats för att kunna användas för alla vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning.

För er som arbetar enligt ÄBIC idag innebär vidareutvecklingen inga stora förändringar.

Du kan ta del av förändringen i processen och det utökade urvalet i olika produkter som publiceras under 2016.