Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dina rättigheter i vård och omsorg

Grunden i det svenska välfärdssystemet i vård och omsorg vilar inte på någon rättighetslag för medborgaren. Endast i vissa specialfall (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS) har man rätt att utkräva tjänster.

Vårdgivare har däremot en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla tjänster till medborgarna.

Några särskilda svenska rättighetslagar som gäller hälso- och sjukvård finns inte. 2010 förändrades hälso- och sjukvårdslagarna i Sverige för att förstärka patientens ställning. Förändringarna innebar att:

 • Verksamhetschefens ansvar för att tillgodose patientens behov av säkerhet, trygghet, kontinuitet och samordningen utökades. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov eller om patienten begär det ska en fast vårdkontakt utses till patienten (7 §3 hälso- och sjukvårdslagen)
 • Landstingens skyldighet att ge patienten möjlighet att få förnyad medicinsk bedömning utökades (3 a § hälso- och sjukvårdslagen)
 • Patientens rätt till individuellt anpassad information utökades till att även omfatta information om rätten att välja vårdgivare och information om vårdgarantin (2 b § hälso- sjukvårdslagen).

Valfrihet inom primärvården

Primärvården ska organiseras så att du kan välja vilken vårdcentral eller motsvarande enhet som du vill tillhöra i det landsting du är bosatt (5 § hälso- och sjukvårdslagen)

Fast vårdkontakt

Som patient ska du känna dig trygg och säker och din vård ska vara så sammanhängande och samordnad som möjligt. Du har rätt att få en så kallad fast vårdkontakt som kan hjälpa dig på olika sätt (29 a § hälso- och sjukvårdslagen). Ansvaret för verksamhetschefen att utse en fast vårdkontakt ersätter funktionen patientansvarig läkare (PAL).

Rätten till information

Som patient har du rätt till individuellt anpassad information om:

 • Ditt hälsotillstånd
 • De metoder för undersökning, vård och behandling som finns
 • Dina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
 • Vårdgarantin

Om du inte själv kan ta emot informationen ska den som regel lämnas till en närstående. (2 b § hälso- och sjukvårdslagen)

Flera/Val av behandlingsalternativ

När det finns flera alternativ till behandling som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som patienten föredrar. Landstinget ska ge den valda behandlingen om det anses befogat med hänsyn till patientens skada eller sjukdom och kostnaderna för behandlingen (3 a § hälso- och sjukvårdslagen, 6 kap. 7 § patientsäkerhetslagen).

Ny medicinsk bedömning

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller har stor betydelse för din framtida livskvalitet kan du få ytterligare en medicinsk bedömning. Den som ansvarar för din vård ska medverka till att du får den nya bedömningen inom samma eller något annat landsting (3 a hälso- och sjukvårdslagen, 6 kap. 7 § patientsäkerhetslagen)

Kontakt och vård inom viss tid

Landstinget ska erbjuda sina invånare vårdgaranti. Det innebär att du inom viss tid ska få

 • Kontakt med primärvården
 • Besöka en läkare inom primärvården
 • Besöka den specialiserade vården
 • Planerad vård

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård man kan få. (3 g § hälso- och sjukvårdslagen).

Skrift: Min guide till säker vård

Min guide till säker vård är en handbok för dig som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka din delaktighet och på så sätt göra vården säkrare. Handboken ska i första hand delas ut av hälso- och sjukvårdspersonal.