Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Hitta rätt myndighet

Här kan du hitta rätt myndighet att vända dig till med dina frågor i de fall där inte Socialstyrelsen har ansvaret.

Ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, hanteras exempelvis av kommunen.

Underhållsstöd, underhållsbidrag och sjukskrivningar har Försäkringskassan hand om.

För att klaga på vården eller socialtjänsten, läs mer hos Inspektionen för vård och omsorg.

Välj det område du söker:

Brott

Socialstyrelsen har ett särskilt uppdrag från regeringen arbeta mot våld mot kvinnor och sexuella övergrepp mot barn. Den myndighet som samlar och sprider kunskap om brott, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott är Brottsförebyggande rådet.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, socialbidrag)

Det är socialtjänsten i varje kommun som avgör om någon ska få ekonomiskt bistånd.

Du kan göra en provberäkning om du funderar på om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Men observera att socialtjänstens bedömning väger in annat i din situation än bara det som provberäkningen räknar ut.

Adresser till landets olika kommuner kan du hitta på SKL:s webbplats www.skl.se.

Familjerätt - adoption och familjerådgivning

Socialstyrelsen ansvarar för nationella adoptionsfrågor samt föreskrifter och allmänna råd för familjerättsliga frågor som adoptioner, faderskap och föräldraskap och vårdnad, boende och umgänge.

Myndigheten familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ansvarar för att ge metodstöd, utveckla och att förmedla kunskap på områdena.

 

Folkhälsa

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för folkhälsofrågor. Myndigheten arbetar även med hälsoskydd och har ansvaret för miljö- och folkhälsorapportering.

Lagar

Alla Sveriges lagar finns samlade på riksdagens webbplats. De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens verksamhet är hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), tandvårdslagen (1985:125), socialtjänstlagen (SFS 2001:453), lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) (SFS 1998:531), smittskyddslagen (SFS 1988:1472) och miljöbalken (SFS 1998:808).

Läkemedel

Socialstyrelsen övervakar hur läkemedel används i vården. Socialstyrelsen godkänner inte läkemedel och sätter inte heller pris på dem eller bestämmer vilka av dem som ska subventioneras av staten.

Det är Läkemedelsverket som godkänner alla läkemedel och naturläkemedel som ska användas i Sverige. Ofta är det också EU:s läkemedelsmyndighet som har godkänt läkemedlen. Myndigheten kontrollerar också kosmetika, narkotika, teknisk sprit och medicintekniska produkter, dit bland annat tandvårdsmaterial räknas.

Läkemedelspriserna sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som också bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras av staten.

Mat och dricksvatten

Socialstyrelsen samarbetar med Livsmedelsverket i näringsfrågor som gäller sjuka människor och vissa andra grupper. Det är Livsmedelsverket som har ansvaret för kontroll av livsmedel och dricksvatten, inklusive frågor om dricksvatten från enskilda brunnar. Verket godkänner även bland annat tillsatser i livsmedel.

Miljö och hälsa

Socialstyrelsen tillsynsvägleder kommunernas miljöförvaltningar inom områdena yrkesmässig hygienisk verksamhet och för vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården. Övrig tillsynsvägledning inom området hälsoskydd enligt miljöbalken är Folkhälsomyndighetens ansvar.

Naturvårdsverket är Sveriges centrala miljömyndighet, som utvecklar och förmedlar kunskap till andra som arbetar med miljöfrågor.

Olyckor, beredskap

Socialstyrelsen stöder på olika sätt kommunerna och landstingen i deras katastrof- och beredskapsplanering.

Huvudansvaret för dessa frågor ligger dock på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som arbetar med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. MSB har också en webbplats för allmänheten, Skyddsnätet, som ger information om hur man undviker olyckor. Socialstyrelsen är en av flera medverkande myndigheter på webbplatsen.

Vid allvarliga händelser finns information på krisinformation.se

Patientskador, felbehandling

Socialstyrelsen har inte hand om ersättning för läkemedelsskador eller skador i vården.

Den som skadas av ett läkemedel som skrivits ut och köpts i Sverige kan få ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Försäkringen är ett samarbete mellan läkemedelsföretagen.

Den som har skadats i hälso- och sjukvården kan få ersättning genom landstingens patientskadeförsäkring.

Politiska frågor

Socialstyrelsen lyder under Socialdepartementet. Politiska frågor om hälso- och sjukvård och socialvård ställs till departementet.

Sjukskrivning och andra socialförsäkringsfrågor

Socialstyrelsen följer och rapporterar om utvecklingen när det gäller socialförsäkringsfrågor.

Försäkringskassan har ansvaret för hur reglerna tillämpas. Det gäller exempelvis ersättning vid sjukskrivning och underhållsbidrag. Kommunens socialtjänst har ansvar för samarbetssamtal och vårdnads- , boende- och umgängesfrågor.

Skilsmässa, skiljas med barn

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna råd för familjerättsliga frågor som vårdnad, boende och umgänge.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ansvarar för att ge metodstöd, utveckla och att förmedla kunskap på områdena.

Smitta och infektioner

Folkhälsomyndigheten tog över Socialstyrelsens smittskyddsverksamhet den 1 juli 2015. Socialstyrelsen fortsätter att ansvara för smittskyddsrelaterade frågor utifrån perspektiven hälso- och sjukvård och patientsäkerhet. Läs mer om förändringen.

Folkhälsomyndigheten utfärdar föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsfrågor samt samarbetar med landstingens smittskyddsläkare. Myndigheten bevakar utvecklingen vid utbrott av epidemier och främjar skyddet mot smittsamma sjukdomar.

Vid stora eller allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar finns information på krisinformation.se

Strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för verksamheter där strålning används, till exempel röntgen- och strålbehandling i sjukvården. Myndigheten inspekterar dem och kan stoppa farlig verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter och övervakar strålning i miljön och följer upp utsläpp av radioaktiva ämnen.

Socialstyrelsen samarbetar med Strålskyddsmyndigheten i dessa frågor och har tillsammans med myndigheten ansvar för radonhus.

Tillstånd

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för viss tillståndsprövning. Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel verksamhet som omfattar personlig assistans och behandlingshem för barn och ungdomar.

Tillsyn

Ansvaret för tillsyn av verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ligger hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Trafik och vägar, körkort

Transportstyrelsen har ansvaret för de medicinska frågorna i samband med körkort. Andra uppgifter är att utarbeta regler för fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik

Trafikverket har ett övergripande ansvar för frågor om trafiksäkerhet, vägmiljö och för att anpassa väg- och kollektivtrafiken till funktionshindrade. Trafikverket förvaltar det statliga vägnätet och utövar tillsyn över kommunernas väghållning.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Om Socialstyrelsen