Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Överföring av rättspsykiatrisk vård

Här hittar du information om överföring av rättspsykiatrisk vård till ett annat land.

Enligt 34 a § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-ställighet av brottmålsdom (IVL) är det möjligt för en patient som är dömd till rättspsykiatrisk vård här i Sverige att få vården överförd till ett annat land.

Socialstyrelsen handlägger ärenden om överföring till länder utanför EU enligt IVL. Om vården ska överföras till ett annat EU-land är det istället Kriminalvården som handlägger ärendet.

Om den dömde begär att verkställigheten av överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska överföras till ett annat land ska chefsöverläkaren underrätta Socialstyrelsen om detta, vilket framgår av 18 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (IVF).


Så begär chefsöverläkaren/patienten att vården ska överföras

Det är chefsöverläkaren som underrättar Socialstyrelsen om en patients begäran om överföring av den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren kan även själv begära att verkställigheten av den rättspsykiatriska vården överförs till ett annat land om det bedöms att verkställigheten kan anförtros åt en myndighet i en annan stat.

Till ansökan behöver Socialstyrelsen få in vissa handlingar:

  • uppgifter om patientens födelsedatum, födelseort och hemvist, brottens beskaffenhet samt påföljdens art och längd,
  • information om behandlingen av patienten och rekommendation om patientens vidare behandling,
  • tingsrättens dom samt vid eventuella överklaganden även hovrättens och Högsta domstolens domar,
  • diagnosöversikt, rättspsykiatriskt utlåtande och socialutredning ur Rättsmedicinalverkets akt,
  • patientens samtycke eller begäran om att få vården överförd till hemlandet, samt
  • den senaste meddelade förvaltningsrättsdomen.

Begäran skickas till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.