Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Statistik och utvärdering av funktionshindersområdet

För att bidra till en mer jämlik vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning tar vi bland annat fram statistik och gör jämförelser samt analyser inom området. Resultaten kan du använda för bland annat planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser och utvärderingar.

Socialstyrelsen tar fram statistik, öppna jämförelser och följer upp samt utvärderar olika delar inom funktionshindersområdet.

Statistik för planering, utvärdering och forskning

Varje år publicerar vi officiell statistik om kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning. Statistiken är uppdelad på flera områden, bland annat på vilka insatser som gjorts, regiform för insatserna, boendeform och hur många som fått stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom funktionshindersområdet. Resultaten kan även användas av forskare och i det nationella systemet för att utjämna LSS-kostnader mellan kommuner.

Jämför och utveckla med öppna jämförelser

Med hjälp av öppna jämförelser kan kommuner, stadsdelar samt enskilda utförare jämföra stödet till personer med funktionsnedsättning. Resultaten används för analyser av till exempel hur kommunen ligger till jämfört med andra kommuner eller hur den egna verksamheten utvecklas över tid. Jämförelserna ger också underlag för utveckling och förbättring samt uppföljning.

Uppföljning och utvärdering av vården och omsorgen

Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar av vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning ger regeringen kunskapsunderlag för framtida styrning av politiken inom området. Samtidigt skapar vi förutsättningar för huvudmännen att utveckla sina verksamheter.

Prioriterat är bland annat att:

  • följa upp de funktionshinderspolitiska målen
  • kartlägga, följa upp och utvärdera flera delar av hjälpmedelområdet
  • kartlägga och analysera insatser enligt LSS.

Kontakt

Kontaktpersoner för funktionshinder

Saknar du något på dessa sidor, kontakta webbansvarig