Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Regelverk inom funktionshinderområdet

Denna sida vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet och behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Funktionshinderområdet regleras av många bestämmelser i olika lagar. Till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Lagarna finns på Riksdagens webbplats.

Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Socialstyrelsens bestämmelser inom funktionshinderområdet 

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) inom funktionshindersområdet. De reglerar bland annat

  • dokumentation i verksamhet
  • samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
  • personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden.

Föreskrifter och allmänna råd inom funktionshindersområdet

Handböcker och meddelandeblad ger stöd

Som stöd i arbetet finns handböcker och meddelandeblad. Dessa ger information om regelverken, tillämpning och om de övergripande funktionshinderspolitiska målen.

Kontakt

Kontaktpersoner för funktionshinder

Saknar du något på dessa sidor, kontakta webbansvarig