Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Frågor och svar om sekretess

  • Ämne: Sekretess

Innehåll


Vad betyder det att en uppgift inom hälso-­ och sjukvården skyddas av sekretess eller tystnadsplikt?

All personal inom hälso-­ och sjukvården – såväl offentlig som privat verksamhet – har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon annan myndighet vill ha uppgifter om patienten. Det är därför bra om patienten meddelar personalen att uppgifter om hur han eller hon mår får lämnas ut till närstående.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan straffas enligt lag.

Finns det några undantag beträffande sekretessen och tystnadsplikten?

Sekretessen och tystnadsplikten kan brytas om patienten själv går med på det eller om det står klart att patienten eller någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får uppgifter av det slaget bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en skyldighet att lämna ut uppgifter, t.ex. på begäran av domstol och vissa tillsynsmyndigheter (bl.a. Socialstyrelsen) samt i vissa fall då personalen har en skyldighet att göra anmälan till annan myndighet, t.ex. om ett barn riskerar att fara illa.

Även smittskyddsläkaren kan med stöd av smittskyddslagen (2004:168) begära upplysningar om en patient eller ta del av en patients journal.

Får patienten läsa sin egen patientjournal?

Uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden skyddas i regel av sekretess, en bedömning görs i varje enskilt fall. Patienten har så gott som alltid rätt att läsa sin journal. Det finns dock två situationer då patienten inte har rätt att få tillgång till sin journal:

Om den som tar ställning anser att det kan leda till att patienten kan skadas eller att behandlingen blir lidande och det är av synnerlig vikt att patienten inte får ta del av journalen.

Om någon annan person än patienten nämns i journalen ska det stå klart att denne inte lider men genom att journalen lämnas ut. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet.

Journalen förs för vården av patienten och tillhör därför vårdgivaren, men patienten kan begära att läsa eller få en kopia av de handlingar som gäller patienten själv. En sådan begäran från patienten ska handläggas skyndsamt av vårdgivaren.

Vad kan patienten göra om han eller hon inte får läsa sin patientjournal?

Om den som har ansvaret för journalen hos en offentlig vårdgivare nekar en patient att läsa journalen eller få kopia av den kan patienten begära att få saken avgjord av den nämnd eller annat organ som utgör ledningen för just den hälso- och sjukvårdsverksamheten. Ett avslagsbeslut ska vara skriftligt och innehålla information om hur patienten kan överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol.

Om patienten inte får läsa sin journal hos en privat vårdgivare ska den som ansvarar för journalhandlingen lämna över frågan till Inspektionen för vård och omsorg för avgörande. Om inte heller Inspektionen för vård och omsorg låter patienten ta del av journalen kan han eller hon överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol.

Om uppgiften inte kan lämnas ut kan den som begärt uppgifterna begära att få ett skriftligt beslut med uppgift om hur beslutet kan överklagas. Överklagan görs hos allmän förvaltningsdomstol.

Får vårdnadshavare läsa barnens patientjournal?

Normalt har en vårdnadshavare rätt att ta del av ett underårigt barns patientjournal. I vissa fall kan dock sekretess gälla även mot vårdnadshavaren, nämligen då det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det kan även finnas uppgifter om andra personer i patientjournalen och dessa uppgifter kan vara skyddade av sekretess.

När den underåriga uppnår en ålder och sådan mognad samt vad saken handlar om har betydelse för om den underårige själv får förfoga över sekretessen. I det fall den underårige får det ska vårdnadshavaren betraktas som en utomstående.

Vad gäller för en avlidens persons patientjournal?

Även avlidna personers patientjournaler skyddas av sekretess. Sekretessen är dock svagare för en avliden person. I de flesta fall kan den avlidne själv inte lida men om uppgifter ur patientjournalen lämnas ut. Hänsyn ska dock tas till den avlidnes tänkta intressen, heder och ära. Däremot kan uppgifter om den avlidne medföra att någon närstående lider men och då skyddas uppgifterna av sekretess. En närstående kan begära att få läsa en sådan patientjournal, både i den allmänna och den enskilda hälso- och sjukvården. En prövning, ska som i övriga fall, om journalen är skyddad av sekretess eller tystnadsplikt alltid göras.

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00