Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om Screeningprogram – bröstcancer

  • Ämne: Screeningprogram – bröstcancer

Innehåll


Hur ofta bör hälso- och sjukvården genomföra undersökningar med mammografi?

Undersökningarna bör genomföras var 18–24:e månad. Yngre kvinnor bör screenas oftare än äldre eftersom cancer kan utvecklas snabbare hos denna grupp. Samtidigt har yngre kvinnor tätare bröstvävnad, vilket kan göra att cancern blir svårare att upptäcka.

Hur ser det ut i andra länder?

EU rekommenderar sedan tidigare att screening för bröstcancer genomförs och i de flesta europeiska länder finns redan screeningprogram. Programmen skiljer sig dock åt när det gäller tidsintervall samt vilka åldersgrupper som omfattas.

Vad innebär det att hälso- och sjukvården bör förtydliga informationen om screeningprogrammet?

Inbjudningar till undersökningar med mammografi är i dag inte tillräckligt tydliga. Den bristande informationen riskerar att leda till ett ojämlikt deltagande. För att screeningprogrammet ska uppfattas som trovärdigt och accepteras av hela befolkningen är det viktigt att informationen om screeningprogrammet är tydlig och begriplig för mottagarna.

Vad innebär det att hälso- och sjukvården bör skapa förutsättningar för att systematiskt mäta och följa upp effekter?

Med hjälp av uppföljning kan hälso- och sjukvården säkerställa att screeningprogrammet ger de effekter som förväntades vid införandet. Det skapar även förutsättningar för att justera eller avbryta programmet om det inte fungerar som planerat. Sveriges regionala cancercentrums planerade uppbyggnad av ett nationellt mammografiregister är ett sätt att möjliggöra denna uppföljning.

Är rekommendationen slutgiltig?

Rekommendationen är en slutversion. En remissversion publicerades i juni 2013 varefter vi till och med september 2013 tog emot synpunkter på rekommendationen och underlaget. Inkomna synpunkter har beaktats och föranlett ett antal förtydliganden men slutsatserna från remissversionen kvarstår.

Kan screeningprogrammet bidra till att den totala dödligheten minskar i den del av befolkningen som bjuds in?

För att rekommendera ett screeningprogram räcker det att det minskar dödligheten eller insjuknandet i den sjukdom eller det hälsotillstånd som programmet avser. Eftersom de flesta sjukdomar eller hälsotillstånd endast utgör en liten del av den totala dödligheten så är det inte rimligt att förvänta sig en påverkan på den. I första hand kan programmet därför endast påverka den sjukdom eller hälsotillstånd som det gäller.