Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP

  • Ämne: Samordnad individuell plan, SIP

Innehåll


Vad är en SIP?

SIP står för samordnad individuell plan. Det brukar den plan kallas som det finns särskilda bestämmelser om i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Vem kan få en samordnad individuell plan och varför?

Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, om det behövs en plan för att behoven ska kunna tillgodoses.

Behövs samtycke från personen?

Ja, den enskilda personen måste alltid ge sitt samtyckte till att få en samordnad individuell plan. Samtycket kan ges på olika sätt och det finns inget krav på en viss form av samtycke. Däremot behöver inte personen själv begära en samordnad individuell plan.

Vad ska ingå i en samordnad individuell plan?

I den samordnade individuella planen ska det framgå:

  • vilka insatser som behövs 
  •  vilka insatser som kommunen ska svara för 
  •  vilka insatser som landstinget ska svara för
  •  vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 
  •  om det är kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Kan en person bli nekad att få en samordnad individuell plan?

Ja. Men i lagens förarbeten står det att kommunen och landstinget har långtgående skyldigheter att upprätta en samordnad individuell plan. Därför ska den som begär en samordnad individuell plan som regel få det.

Kan en person få en samordnad individuell plan mot sin vilja?

Nej, en samordnad individuell plan kan bara upprättas med den enskildas samtycke. Medverkan från andra aktörer kan bara ske om den enskilda personen medger det.

Ska personen vara med när en samordnad individuell plan ska upprättas?

Ja, när det är möjligt ska en samordnad individuell plan upprättas tillsammans med den enskilda personen. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilda personen inte motsätter sig det.

När det gäller barn behöver ofta vårdnadshavaren ges möjlighet att delta i såväl planering som möten. Barnet kan också delta beroende på ålder och mognad.

Vem är skyldig att kalla och bjuda in till ett möte för att upprätta en samordnad individuell plan?

Kommunen och landsting ska ta initiativ till att upprätta en samordnad individuell plan om de bedömer att en sådan plan behövs för att en person ska få sina behov tillgodosedda. Andra aktörer kan föreslå att en samordnad individuell plan upprättas samt delta i arbetet med planen.

Kommuner och landsting kan ha egna rutiner som anger vilka som ska ta initiativ till en samordnad individuell plan.

Kan verksamheter i kommunen eller landstinget bli kallade till ett möte om samordnad individuell plan utan att den enskilda personen är aktuell hos verksamheten?

Ja, det finns inget hinder att kalla andra aktörer även om den enskilda inte varit aktuell hos dem tidigare, så länge den enskilda samtycker till det.

Vad är det för skillnad på en samordnad individuell plan och en genomförandeplan?

 En samordnad individuell plan handlar om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när en person har behov av insatser från båda, det vill säga vem som ska göra vad.

En genomförandeplan handlar om hur en viss insats ska genomföras i praktiken. Det gäller även för andra planer, till exempel vårdplan, rehabiliteringsplan och utvecklingsplan.

Om det redan finns en plan för den enskilda, måste man då göra en samordnad individuell plan?

Finns det som ska finnas i en samordnad individuell plan redan i en annan plan, behöver ingen ny plan upprättas.

Är det bara kommun och landsting som kan initiera eller bjudas in till ett möte om samordnad individuell plan för en person?

Det är landstinget och kommunen som är skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att det behövs. Däremot kan andra föreslå att en samordnad individuell plan upprättas och delta i arbetet med planen. Det kan till exempel vara anhöriga och närstående, skolan eller Försäkringskassan. Kommuner kan ha egna rutiner som anger att elevhälsan, skolan och förskolan ska ta initiativ till en samordnad individuell plan om de bedömer att barnet eller den unga är i behov av en sådan plan.

Vad kan en fast vårdkontakt hjälpa till med när det gäller samordnad individuell plan?

Den fasta vårdkontakten i primärvården ska ta initiativ till en samordnad individuell plan för personer som ska skrivas ut från sjukhus när de har behov av fortsatta insatser från både kommun och landsting.

Mer information om samordnad individuell plan finns hos Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

SKL har på sin webbplats material om hur en samordnad individuell plan kan tas fram för olika målgrupper såsom barn, unga, vuxna och äldre. Materialet består bland annat av utbildningar, filmer, fallbeskrivningar, broschyrer och annat tryckt material.  

Där finns också möjlighet att få personligt stöd i frågor som rör samordnad individuell plan.

 

 

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00