Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om yrkesmässig hygienisk verksamhet

  • Ämne: Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Här hittar du svar på vanliga frågor om piercing- och tatueringsverksamhet. Socialstyrelsens övriga vägledningsmaterial på detta område finns på sidan om piercing och tatuering under hälsoskydd.

Innehåll


Vilka behandlingar kan man hitta på skönhetssalonger och kliniker samt piercing- och tatueringsstudios?

Här finns listan över behandlingar

Kan man ställa krav på att verksamhetsutövaren genomgått hygienutbildning?

Det är inte ett krav, men det är lämpligt att verksamhetsutövaren har genomgått en formell hygienutbildning. Man kan inhämta kunskap i hygienfrågor på annat sätt. Miljöbalken säger att man ska ha den kunskap som krävs för att driva sin verksamhet utan att risk uppkommer för människors hälsa och miljön. Miljöbalken ställer inga krav på hur man får denna kunskap.

Måste man ha särskilda arbetskläder när man piercar eller tatuerar?

För att minska risken för smittspridning bör man använda särskilda arbetskläder. En kortärmad tröja kan vara lämplig. Arbetskläderna bör förvaras på arbetsplatsen, åtskilda från de privata kläderna.

Måste man ha tvättställ i lokalen?

I lokalen bör det finnas lämpligt placerade tvättställ för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt vara utrustade med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel. Tvättställ i toalettutrymmen räknas inte i detta sammanhang.

Hur ofta bör den som utför ingreppet tvätta och sprita händerna?

Den som utför en behandling bör tvätta händerna vid synlig smuts, efter toalettbesök och i övrigt vid behov. Händerna bör också desinficeras vid arbeten där smittrisken är stor. Vid behandlingar där hud och slemhinna punkteras bör händerna desinficeras före ingreppet och engångshandskar användas. Handskarna behöver bytas mellan varje behandling. Det går inte att desinficera eller återanvända handskar. För att ytterligare minska risken för smittspridning är det lämpligt att händerna även desinfekteras efter ingreppet.

Den som utför behandling bör undvika att exempelvis använda klockor eller smycken eftersom det finns en risk för att dessa försvårar en effektiv handhygien, överför smitta via händerna eller förorsakar skador på hud och skyddshandskar.

Vilka instrument måste vara sterila vid piercing och tatuering?

När instrumenten steriliseras blir de fria från smittämnen. Därför är det viktigt att instrument som vid normal användning penetrerar hud eller slemhinna eller instrument som kommer i direkt kontakt med blod är sterila. Detta gäller till exempel tatuerings- och piercingnålar, skalpeller och tuber.

Nålar och andra penetrerande verktyg som används för tatuering och piercing i en yrkesmässig hygienisk verksamhet räknas inte som medicintekniska produkter och omfattas därför inte av Läkemedelsverkets föreskrifter på området.

Hur vet man att inköpta nålar är sterila?

Tillverkaren ska kunna tillhandahålla skriftlig information på att produkten är steril, hur den steriliserats samt hållbarhetstid. Kan tillverkaren inte göra detta så kan inte heller verktygens sterilitet anses vara garanterad.

Verksamhetsutövare som använder försteriliserade instrument och verktyg kan, på begäran av tillsynsmyndigheten, behöva uppvisa dokumentation som visar hur sterilisering uppnåtts.

Vad gäller för ultraljudsenheter?

För att underlätta rengöringen av rörformiga instrument kan man använda ultraljud. Behandling med ultraljudsenhet används för mekanisk rengöring och innebär att instrumenten blir rengjorda men inte desinfekterade. En ultraljudsenhet beräknas ha en relativt kort livslängd på cirka 3–5 år. För att säkerställa att ultraljudsenheten fungerar som den ska behöver processkontroller utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Måste lokalen ha ett särskilt rum för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument?

Särskilda utrymmen för diskning/rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap, instrument m.m. är en förutsättning för att kunna hålla god hygien i lokalen och därmed minska risken för smittspridning. Det är därför lämpligt att ha ett särskilt rum, men för en liten verksamhet kan det räcka med att ha ett väl avgränsat utrymme, till exempel bakom en avtorkningsbar skärmvägg i lokalen.

Måste piercing- och tatueringsverksamheter ha diskdesinfektor?

Nej, det är inget krav att de som utför piercing och tatuering måste ha en diskdesinfektor. Om man inte har en diskdesinfektor är det viktigt att vara noggrann vid den manuella rengöringen av instrumenten, samt att en kemisk desinfektion utförs för instrument som ska vara höggradigt rena eller som ska steriliseras i nästa rengöringssteg.

För att säkerställa att instrumenten blir höggradigt rena genom kemisk desinfektion behöver det finnas en rutin i verksamhetens egenkontroll som tar upp användningen av det specifika desinfektionsmedlet med avseende på exempelvis dosering, verkningstid och hållbarhet. För verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska egenkontrollen vara dokumenterad. Det framgår av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Alternativ till att använda kemiska desinfektionsmedel kan vara att koka instrumenten under lock i minst 5 minuter.

Vilka krav kan man ställa på autoklaver för sterilisering i en piercing- eller tatueringsverksamhet?

Det är alltid verksamhetsutövaren som har ansvar för att rätt typ av autoklav används och att den fungerar som den ska.

En vakuumautoklav med upprepade vakuumcykler, exempelvis en B-klassad autoklav, säkerställer att rörformiga instrument blir sterila utvändigt såväl som invändigt. Den arbetar med flera upprepade vakuumcykler för att vattenånga av rätt temperatur ska spridas i hela autoklaven och genom alla instrument. Vid dessa vakuumcykler sugs luften i kammare och instrument ut och vattenånga släpps in. Den luft som finns inne i instrumentens rörformiga delar evakueras också vilket möjliggör för vattenångan, som utgör själva steriliseringsmedlet, att även komma åt och verka på dessa ytor. Processens effektivitet är beroende av att tillräckligt hög temperatur uppnås under tillräckligt lång tid (hålltid), att luften fullständigt ersatts med ånga samt ångans kvalitet. En indikator/sticka bör köras med instrumenten i autoklaven vid varje sterilisering för att visa att de parametrar som krävs för att uppnå sterilitet har uppnåtts.

N-autoklaver utan upprepade vakuumcykler kan endast sterilisera oförpackade, homogena s.k. nakna instrument. Instrument som inte förpackas i steriliseringspåsar är inte längre sterila utan höggradigt rena så fort autoklaven öppnas.

Kan en torrsterilisator användas vid piercing och tatuering?

Torrsterilisering/hetluftssterilisering kan användas för icke rörformiga instrument om instrumenten sterilförpackas. En torrsterilisator kan också användas för desinfektion av instrument som behöver vara höggradig rena. I äldre torrsterilisatorer, som saknar skrivare, används en termometer som känner av maximal temperatur för att garantera att steriliseringstemperaturen uppnåtts under processen.

Vilka krav kan ställas på städutrymme och utslagsvask för städvatten? Kan man till exempel använda toalettstolen eller diskbänkens diskho?

Ett ändamålsenligt städutrymme, försett med utslagsvask och rinnande kallt och varmt vatten bör finnas för att minska risken för olägenhet för människors hälsa. Det är viktigt att fuktig utrustning som moppar och trasor kan förvaras så att de torkar snabbt. Städmaterial som är fuktiga en längre tid gynnar bakterietillväxten. Likaså är det viktigt med frånluftsventilation i utrymmet så att inte smutsig luft sprids i lokalen. Städutrymmet bör vara väl ventilerat, tillräckligt stort och utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning.

Utslagsvask med kallt och varmt vatten finns lämpligen i städutrymmet, men i undantagsfall kan utslagsvasken finnas i nära anslutning till städutrymmet under förutsättning att hygienen inte försämras. I undantagsfall kan toalettstolen användas, men aldrig diskbänkens diskho/utslagsvask där instrumenten rengörs. Om toalettstolen används bör särskilda rutiner finnas för städning av toaletten i samband med tömning av städvatten.

Hur gör man med stickande och skärande avfall som nålar och skalpeller från piercing och tatuering?

Stickande och skärande avfall räknas som "hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall" enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927).

Avfallet förpackas lämpligen i en behållare som är säker mot genombrott av vassa föremål.

Räknas kosmetisk tatuering och permanent makeup som tatuering, till exempel permanenta läpplinjer och eyeliner?

Ja, tatuering innebär att man penetrerar hudbarriären och det görs även vid kosmetisk tatuering och permanent makeup.

När blir en hemmatatuerare yrkesmässig verksamhet?

Uttrycket yrkesmässigt finns inte beskrivet i förarbetena till miljöbalken. Nedanstående punkter kan användas vid en bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig. Bedömningen sker från fall till fall, så punkterna är endast en vägledning och inte uttömmande.

Det är yrkesmässig verksamhet när den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärden:

  • är näringsidkare
  • kallar sig företagare
  • uppenbarligen bedriver verksamhet kommersiellt
  • utför tjänster åt någon annan
  • tar betalt
  • marknadsför verksamheten/åtgärden, och eller
  • inte agerar som privatperson.

Vilka krav kan man ställa på verksamheter som inte har en fast lokal?

Miljöbalken ställer samma krav på ambulerande verksamheter som på verksamheter i fast lokal. Det innebär att verksamheter i sin egenkontroll bör redovisa vilka åtgärder som vidtas för att minimera de risker som verksamheten utgör för människors hälsa och miljön.

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Hälsoskydd