Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om nationell högspecialiserad vård

  • Ämne: Nationell högspecialiserad vård

Innehåll


Varför behöver vården koncentreras på nationell nivå?

Alla patienter ska erbjudas den bästa tillgängliga vården oavsett var i landet de bor. Koncentration av den mest specialiserade och sällan förekommande vården ökar både säkerheten och kvaliteten. Detta är en nödvändig förändring som redan har påbörjats inom många vårdområden och i många landsting/regioner.

Den personal som hanterar de mest komplicerade och sällan förekommande fallen behöver få behandla fler patienter med samma sjukdom eller göra fler ingrepp av samma sort för att behålla och utveckla sin kompetens på området. Att koncentrera viss vård till ett begränsat antal vårdgivare kommer också att förbättra möjligheterna till forskning och utveckling. Det blir dessutom tydligare för mindre sjukhus var man ska remittera dessa patienter. Som patient ska man erbjudas den bästa tillgängliga vården oavsett var i landet man är bosatt.

Hur definierar man nationell högspecialiserad vård?

Med nationell högspecialiserad vård menas: Offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Det är de mest sällsynta ingreppen, medicinska behandlingarna, diagnostiken och de mest avancerade rehabiliteringsmetoderna det handlar om.

Vem beslutar om nationell högspecialiserad vård?

Socialstyrelsen har tagit fram en arbetsprocess där vi tillsammans med experter definierar vilken vård som bör koncentreras till max fem enheter/sjukhus. När experterna har gett sina rekommendationer tar Socialstyrelsen beslut om både vilka vårdområden och hur många enheter vården ska bedrivas på. Landstingen kan sedan ansöka om tillstånd och det är en nämnd som tillsatts av regeringen som tar beslut om vem/vilka som får tillstånd. Mer information finns på vår webbplats.

Hur påverkar förändringen mig som patient?

Som patient kommer du att se tydligare vägar genom vårdkedjan. Du kommer eventuellt att tillfälligt behöva resa längre för att genomgå viss avancerad vård. Det innebär också att vården utförs av den som har mest erfarenhet av just detta i landet.

Varför kan jag inte själv bestämma var jag ska få vård?

Syftet med att koncentrera den mest sällsynta eller mest avancerade vården är att säkerställa bästa möjliga vård för dig som patient. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du är bosatt för att du ska garanteras god och jämlik vård.

Kan jag söka vård i annat EU-land?

Du har alltid rätt att söka vård utomlands men det är ditt landsting som beslutar om de ska stå för vårdkostnaderna. Se även information om att få vård inom EU/EES.

Vad gör jag om jag är i behov av nationell högspecialiserad vård?

Du ska i första hand vända dig till din vårdgivare. De gör en bedömning och kontaktar vid behov en enhet som bedriver nationell högspecialiserad vård.

Vilken vård är redan idag nationell högspecialiserad vård?

Här kan du se vilken vård som idag är nationell högspecialiserad vård och var den bedrivs.

Vad får det här för konsekvenser för mindre sjukhus?

Som patient kommer du eventuellt att påverkas genom att sällsynta patientfall ska remitteras till en nationell enhet. Den nationella enheten har dock ett ansvar att återkoppla till de remitterande sjukhusen och föra tillbaka mycket av den kunskap de samlar på sig kring de sällsynta fallen eller åtgärderna.

Hur gör andra länder?

Flera andra länder har redan genomfört liknande förändringar, där högspecialiserad vård har koncentrats till få ställen. Exempel på det är Danmark, Norge och England.

Vem tar ansvar för min vård när jag kommer tillbaka till mitt hemmalandsting efter att jag fått vård på en nationell högspecialiserad enhet?

Den vårdgivare som har remitterat dig till en enhet för nationell högspecialiserad vård ska också se till att du tas om hand när du kommer tillbaka. Uppföljning kan också ske hos den behandlande nationella enheten.

Vad händer med alla som nu väntar i långa vårdköer?

Det är vårdgivarnas ansvar att erbjuda vård inom rimlig tid. Det förändras inte av detta arbete.

Hur följs nationell högspecialiserad vård upp?

Alla enheter som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård ska lämna årliga rapporter som beskriver vissa kvalitetsindikatorer. Utöver det kommer Socialstyrelsen att göra återkommande fördjupade utvärderingar. Tillsyn som rör patientsäkerheten utförs av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Vart kan jag vända mig om jag inte är nöjd med den vård jag fått?

I första hand ska du vända dig till din vårdgivare eller till patientnämnden i ditt landsting. Du hittar mer information på Socialstyrelsens webbplats för patientsäkerhet.

Hur har patientperspektivet tagits om hand i processen ?

Arbetet drivs med patientens bästa för ögonen. I de expertgrupper som utreder vad som bör bli föremål för nationellt högspecialiserad vård kommer det att finnas patienter eller närstående som har erfarenhet av vård inom området.