Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Frågor och svar – HSAN

  • Ämne: HSAN

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som inkommer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Innehåll


Hur gör jag för att anmäla fel eller brister i vården?

Anmälan av fel eller brister i vården görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Information om hur du klagar på vården finns på IVO:s webbplats.

Sedan 1 januari 2011 är HSAN inte behörig att utreda anmälningar från patienter eller närstående.

Vem kan anmäla till HSAN?

Det är endast Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern är behöriga att göra anmälan till HSAN.

Ett ärende hos HSAN kan även inledas efter ansökan från en legitimerad eller tidigare legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Hur gör jag för att få information om en läkare?

Olika myndigheter kan lämna upplysningar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Den som söker information om en yrkesutövare kan bland annat vända sig till dessa myndigheter.

Socialstyrelsen har en förteckning över vilka som har legitimation att utöva yrken inom hälso- och sjukvården.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och tar exempelvis emot anmälningar från patienter.  Det är IVO som anmäler yrkesutövare till HSAN om IVO exempelvis anser att en yrkesutövares legitimation ska återkallas.

HSAN prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter anmälan från IVO, Justitiekanslern (JK) eller Riksdagens ombudsmän, JO) eller efter ansökan från den yrkesutövare som det gäller.

Ärenden som anmäls av patienter, så kallade disciplinärenden hanteras av IVO.

Hur gör jag för att få ersättning för fel eller brister i vården?

För att begära ersättning kan du kontakta vårdgivarens försäkringsbolag. För landstingsfinansierad vård inklusive folktandvård kan du kontakta
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf).

För privat vård kan du kontakta vårdgivaren för att få uppgift om vilket försäkringsbolag du kan vända dig till.

Ersättning för läkemedelsskador kontaktar du Läkemedelsförsäkringen.

Jag är nöjd med den vård jag fått men vill framföra kritik mot bemötande, väntetider och liknande – hur gör jag då?

Patientnämnden som finns inom varje landsting kan hjälpa till att lotsa dig rätt inom vården, föreslå vidare kontakter samt ta emot och utreda klagomål. På IVO:s webbplats finns en lista över landets alla patientnämnder.

Hur får jag tillgång till statistik över patientanmälningar från tidigare år?

Övergripande statistik över HSAN:s ärenden från tidigare år finns i årsredovisningarna och de senaste årens uppgifter hittar du på sidan om HSAN. Databasen som statistiken är hämtad från finns hos IVO, vid frågor om statistik kontakta IVO.

Hur får jag tillgång till min patientjournal?

Huvudregeln är att journalen på begäran ska lämnas ut till patienten, men undantag finns. Det är den vårdgivare som förvarar journalen som i första hand ska pröva om den kan lämnas ut. Därför ska en begäran om att få tillgång till sin journal göras till vårdgivaren.

Hur gör jag om vårdgivaren inte lämnar ut min journal?

Olika regler gäller beroende på om vårdgivaren hör till den allmänna hälso- och sjukvården (offentlig vård) eller den enskilda hälso- och sjukvården (privat vård).

Offentlig vård: Om du inte får ta del av din journal kan du begära ett skriftligt beslut med besvärshänvisning, det vill säga med uppgift om hur du kan klaga på beslutet.

Privat vård: Privata vårdgivare som inte anser sig kunna lämna ut en journal ska överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bedömning. Om så inte sker kan du vända dig till IVO.

Hur gör jag som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården om jag vill ha ett intyg för att kunna söka arbete utomlands?

Det är Socialstyrelsen som utfärdar intyg för arbete utomlands. Ansök om intyg om din yrkesbehörighet.

 

Kontakt

HSAN
075-247 30 00