Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Bostad först

  • Målgrupp: Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.
  • Typ av metod: Insats

Modellen Bostad först är vanlig i USA och har på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige. Den bärande idén är att hemlösa personer omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att de ska vara "redo för att bo”.


Målgrupp

Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.

Syfte

Syftet med Bostad först är att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som ofta även har psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende eller missbruk.

Innehåll och genomförande

Modellen innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen.

I praktiken varierar program som kallas Bostad först, till exempel när det gäller vilka grupper av individer som får programmet, hur boendelösningarna ser ut och hur vård och stöd organiseras. Bostad först är snarare ett namn på en modell baserad på en filosofi än en manual.

Omfattning och intensitet

Omfattningen och intensiteten på det konkreta programmet beror på hur det genomförs. Bostad först-modellen utgår dock från att boendet ska vara långsiktigt.

Utbildning och licens

Uppgifter om utbildning och licens saknas.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har sammanställt resultat av forskning om Bostad först och andra boendelösningar för hemlösa personer i en systematisk kartläggning. Boendelösningar för hemlösa personer – en systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar

Bostad först finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2017 och i Nationella riktlinjer för missbruk och beroende från 2017.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har sammanställt resultat av forskning om hemlöshet i en systematisk översikt. I översikten har de jämfört insatser för hemlösa, och för de som riskerar att bli hemlösa, och därefter analyserat vilka effekter insatserna har på hemlöshet. Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

SBU har även identifierat flera kunskapsluckor med olika utfall vid hemlöshet.

Referenser

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.