Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.BDI (Becks Depression Inventory)

  • Målgrupp: Vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

BDI är ett bedömningsinstrument som mäter grad av depressivitet. Den ursprungliga versionen av BDI baserades på kliniska observationer samt på ofta förekommande symptom som beskrevs av psykiatripatienter.


Patienter som inte var i psykiatrisk vård beskrev sällan sådana symptom. De items som valdes ut från dessa observationer och beskrivningar avsåg att mäta depressionens svårighetsgrad och inordnades i ett inventorium (förteckning).

Målgrupp

Vuxna och ungdomar med psykiska funktionshinder.

Syfte

Mäter grad av depressivitet hos psykiatripatienter (13-80 år) liksom eventuell förekomst av depressioner i en normalpopulation.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Inventoriet består av självskattningsformulär som innehåller 21 items (grupper av påståenden) avsedda att mäta 21 olika symptom och attityder, vilkas svårighetsgrad skattas på en fyragradig skala, med skalstegen 0–3. De 21 symptom och attityder som mäts är: sinnesstämning, pessimism, känsla av misslyckande, bristande tillfredsställelse, skuld, bestraffning, självförakt, självförebråelser, självmordstankar, gråt, retlighet, socialt tillbakadragande, obeslutsamhet, förändrad kroppsuppfattning, svårigheter att arbeta, sömnlöshet, trötthet, aptitförlust, viktminskning, oro för hälsan och förlust av sexuellt intresse. Det finns även ungdomsskalor med svenska normer.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Totalpoängen räknas fram genom att man summerar skattningarna på de 21 itemen. Maxpoängen på skalan är 63. Gränsvärdena för totalpoängen diagnosticerade med egentlig depression:

Totalpoäng Kategori
0-13 Minimal
14-19 Lindrig
20-28 Måttlig
29-63 Svår

 

Manualen innehåller inga uppgifter om hur återkoppling kan göras.

Tidsåtgång

5-10 minuter

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Pearson Assessment

Krav på förkunskaper

Yrkeskrav: Leg. psykolog, leg. läkare eller leg. psykoterapeut.

Krav på utbildning

Det krävs ingen utbildning. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykologi och psykometri.

BDI är inte kvalitetsgranskat av Socialstyrelsen.

Referenser

Beck Depression Inventory - Second Edition (1996). Aaron T. Beck, Rob-ert A. Steer & Gregory K. Brown