Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sök i metodguiden för socialt arbete

I metodguiden för socialt arbete hittar du bedömningsmetoder och insatser. Sök i fritextrutan eller ta hjälp av kategorierna till höger.

Att en metod finns med i metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Metod Målgrupp Publicerat innehåll
5 till 15 (Fem- till femtonformuläret) Barn och ungdomar (5–15 år). Beskrivning
ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) Unga personer med missbruk och sociala problem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument) Vuxna personer och ungdomar. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Alcohol-E Personer med identifierade alkoholproblem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ART (Aggression Replacement Training) Aggressiva och normbrytande ungdomar (12–20 år). Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ASI (Addiction Severity Index) Vuxna med missbruksproblem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) Vuxna. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AVI–R2 (Alkoholvaneinventoriet – reviderad 2) Patienter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som har identifierade alkoholproblem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BAS (Behov av stöd) Personer som ansöker om äldreomsorg eller är föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatser. Beskrivning
BDI (Becks Depression Inventory) Vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Beskrivning
Beardslee's familjeintervention Familjer med barn (8–15 år) där en förälder behandlas för depression eller bipolaritet. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Becks Ungdomsskalor Ungdomar (7–18 år). Beskrivning
BEP (Brukarenkät psykiska funktionshinder) Brukare i vård- och omsorgsverksamheter som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Beskrivning
Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättning Brukare med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet. Beskrivning
BOF (Barnorienterad familjeterapi) Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Bostad först Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) Familjehem, jourhem, släktinghem och nätverkshem. Beskrivning
BSFT (Kort strategisk familjeterapi) Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika eller har ett utåtagerande eller antisocialt beteende Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CAGE Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CAN-S (Camberwell Assessment of Need – standardversion) Alla, med undantag för vuxna med psykisk utvecklingsstörning eller intellektuellt funktionshinder samt barn. Beskrivning
CAN-Ä (Camberwell Assessment of Need – Äldre) Äldre med psykisk funktionsnedsättning. Beskrivning, Granskning
Case management Vuxna med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CBCL (Child Behaviour Check List) Barn(1,5–18 år) med psykiska problem. Beskrivning
COAT (Carers Outcome Agreement Tool) Anhöriga till äldre. Beskrivning
Connect Programmet riktar sig till föräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8–18 år. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
COPE (Community Parent Education) Föräldrar med barn (3–12 år) som upplever att de har behov av stöd i sitt föräldraskap. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
COPM (Canadian Occupational Performance Measure) Barn och vuxna med funktionshinder. Beskrivning
CRA (Community Reinforcement Approach) Personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DBT (Dialektisk beteendeterapi) Självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
De otroliga åren Föräldrar till barn (3–8 år) som har beteendeproblem eller känslomässiga problem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DOK (Dokumentationssystem inom missbrukarvården) Klienter i missbrukarvård. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) Personer som är aktuella i verksamheter som socialtjänst, primärvård och kriminalvård. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended) Personer med identifierade narkotikaproblem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Ersta Vändpunktens barnprogram Barn i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ESL (Ett självständigt liv) Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ESTER bedömning Barn och ungdomar (0–18 år). Beskrivning
ESTER screening Barn och ungdomar (0–18 år). Beskrivning
Ett nytt vägval Ungdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende. Beskrivning
Fallförebyggande insatser för äldre Äldre personer med förhöjd risk att ramla på grund av sin ålder. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Familjerådslag Familjer med barn (0–18 år) som är aktuella för barnavårdsutredning i socialtjänsten. Beskrivning
FC (Faciliterad kommunikation) Barn, unga och vuxna med avsaknad av kommunikativt tal. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FCS (Familjeklimat) Barn över 11 år och vuxna. Beskrivning, Granskning
FFT (Funktionell familjeterapi) Familjer med ungdomar (11–18 år) som har ett utåtagerande beteende, begår brott eller missbrukar. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FREDA Vuxna utsatta för våld i nära relation. Beskrivning
Förebyggande hembesök hos äldre Personer (75 år och äldre) som bor i eget boende utan hemtjänst. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Förstärkt Komet för föräldrar med barn (3–11 år) Föräldrar till barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn och har svårt att delta i vanliga Komet. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Föräldrastegen Föräldrar till barn (13–17 år) som riskerar att utveckla normbrytande beteende och missbruk. Beskrivning
GBS-skalan (Gottfries-Bråne-Steen-skalan) Patienter med misstänkt demenssjukdom. Beskrivning
GDS 20 (Geriatric Depression Scale) Äldre personer med misstänkt depression. Beskrivning, Granskning
GMF (Generell Motorisk Funktionsbedömning) Personer (i första 65 år och äldre) i äldrevård och äldreomsorg. Beskrivning, Granskning
HAP (Haschavvänjningsprogrammet) Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment) Föräldrar och barn (3–10 år). Beskrivning
HUT (Hästunderstödd terapi, ridterapi) Barn och vuxna med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och ungdomar med beteendeproblem eller psykisk ohälsa. Beskrivning
IAS (Intervju om anknytningsstil) Familjer som är aktuella för adoptioner, utredningar kring omsorgssvikt, rekrytering av familjehem. Beskrivning, Granskning
IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå. Beskrivning
Individanpassat stöd till arbete Vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
IPT-K (Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning) Personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Jag tycker jag är Barn och ungdomar som går i grundskolan. Beskrivning
Katz' ADL-index Personer med funktionsnedsättning. Beskrivning, Granskning
KBT (Kognitiv beteendeterapi) Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Kids' Club Barn mellan sex och tolv år som har upplevt våld i familjen och deras våldsutsatta förälder Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Komet för föräldrar med barn 3–11 år Föräldrar med barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikter med sitt barn. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MAPS (Monitoring Area and Phase System) Ungdomar och vuxna i missbruksvård. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Marte meo Föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med de personer som de ansvarar för Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MDFT (Multidimensional Family Therapy) Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Medling vid brott Lagöverträdare (under 21 år) och berörda brottsoffer. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MET (Motivational Enhancement Therapy) Vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MI (Motiverande samtal) Personer i rådgivning och behandling för exempelvis alkohol, tobak, kost och motion. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Miljöterapi Personer i institutionsvård, psykiatri, ungdomsvård, dagverksamhet för missbruksbehandling och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) Vuxna. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcolism Screening Test) Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MMSE, MMT (Mini Mental State Examination, Mini Mental Test) Personer med sviktande kognitiv status. Beskrivning
MST (Multisystemisk terapi) Familjer med ungdomar (12–17 år) med allvarliga sociala, känslomässiga eller utåtagerande problem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MultifunC Ungdomar (14–18 år) med beteendeproblem och hög risk för återfall i antisocialt beteende. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
PATRIARK Populationer där det finns en misstänkt eller känd historia av hedersrelaterat våld. Beskrivning
Project Support Våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblem Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Psykodynamisk psykoterapi Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
RAI - Resident Assessment Instrument Vuxna och äldre personer med behov av långvarig vård och omsorg. Beskrivning, Granskning
SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide – Short Version) Vuxna. Beskrivning, Granskning
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) Ungdomar (12–18 år). Beskrivning, Granskning
SCAN Vuxna. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Scared Straight Ungdomar. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders) Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SCL 90 (Symptoms Checklist) Personer över 13 år. Beskrivning, Granskning
SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) Barn och ungdomar (3–16 år). Beskrivning, Granskning
Stödinsatser till anhöriga till demenssjuka Personer som vårdar en anhörig eller närstående med demenssjukdom. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Särskilt kvalificerad kontaktperson (Mentorskap) Barn och ungdomar som löper en förhöjd risk att utveckla missbruk eller kriminellt beteende. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Teckenekonomi Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Tejping Barn och vuxna med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Beskrivning
TFCO (Treatment Foster Care Oregon) Ungdomar (12–17 år) med allvarliga beteendeproblem. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TLFB (Timeline Follow-Back) Ungdomar och vuxna som konsumerar alkohol och/eller narkotika. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen Personer med alkohol- eller narkotikaberoende. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Trappanmodellen Barn (4 år och äldre) som bevittnat våld inom familjen. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Triple P (Positive Parenting Program ) Familjer med barn (0–16 år) som upplever problem med sina barns utveckling eller beteende. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
UngDOK Unga personer med missbruk och sociala problem Beskrivning
Vårdhund för personer i särskilt boende Äldre personer som bor i särskilt boende Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Återfallsprevention Ungdomar och vuxna med beroendeproblem som rör alkohol, narkotika, läkemedel, tobak eller spel. Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag

Sök och avgränsa

Kontakt

Bedömningsmetoder
Ulrika Bergström
075-247 42 28

Insatser
Per Arne Håkansson
075-247 34 36