Information för socialsekreterare och handläggare inom socialtjänst och LSS med anledning av covid-19

Socialtjänsten har en viktig samhällsfunktion. Under en pandemi måste arbetet med att ge enskilda stöd och service kunna fortgå.

Socialtjänsten ska alltid bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Några exempel på hjälp som alltid ska fungera är den till barn och unga som far illa, personer som behöver ekonomiskt bistånd, människor med missbruks- eller beroendeproblem samt den som är utsatt för våld i nära relationer. Detsamma gäller stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Behovet av socialtjänstens stöd kan förändras

Vid en omfattande smittspridning kan fler människor och andra målgrupper än normalt behöva socialtjänstens stöd. Det skulle kunna handla om personer i riskgrupper som behöver isolera sig eller barn och vuxna som redan är i en utsatt situation i hemmet och nu tillbringar mer tid hemma.

Om personal i socialtjänsten är sjuk kan det också behöva göras andra prioriteringar än i vanliga fall för att säkerställa att enskildas behov blir tillgodosedda. Samverkan med regionen och andra kan vara särskilt viktigt i ett läge med ökat behov av insatser som uppstår samtidigt med en begränsad tillgång till resurser.

Uppsökande arbete

Under den pågående pandemin har förutsättningarna för en stor grupp människor förändrats. Det kan påverka det uppsökande arbetet.

 • Fler kan behöva få information om hur de kan ta kontakt med socialtjänsten. En del kan också behöva information på andra språk än svenska eller anpassad information så som lättläst och bildstöd (länkar längre ner).
 • Exempel på verksamheter att samverka med kan vara föreningar för nyanlända samt jourer för brottsoffer, tjej- och kvinnojourer samt funktionshindersorganisationer.

Jämställdhetsmyndighetens stöd för kommuner i arbetet mot våldsutsatthet i samband med covid-19

Träffa personer i riskgrupper

En del personer löper högre risk att drabbas av ett svårt sjukdomsförlopp om de smittas av covid-19.

Personer som är 70 år och äldre eller tillhör en annan riskgrupp, omfattas av Folkhälsomyndighetens generella allmänna råd i HSLF-FS 2020:12 om att hålla avstånd, vara noga med handhygien och stanna hemma när man är sjuk.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information om riskgrupper löpande

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Uppföljning av uteblivna insatser

En del kommuner och utförare begränsar eller stänger verksamheter med hänvisning till smittrisken. Det kan till exempel handla om daglig verksamhet eller dagverksamhet. Det händer också att enskilda personer väljer att inte delta i den typen av insatser för att minska risken att själva bli smittade.

Socialtjänsten ansvarar för att den som har blivit beviljad en insats får insatsen och att den är av god kvalitet. Utifrån detta behöver socialtjänsten också vara särskilt uppmärksam på om personer tillfälligt inte kan ta del av beviljade insatser, oavsett utförare. Dessa personer kan ha behov av andra tillfälliga insatser.

Läs mer om uppföljning av insatser i handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (pdf)

Generella åtgärder mot smittspridning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att stanna hemma när de är sjuka och försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller både personal och de personer socialtjänsten möter.

Det är också viktigt för alla att hålla en god handhygien och att hålla fysiskt avstånd till andra i den mån det är möjligt. God handhygien innefattar att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten minst 20 sekunder. När det inte finns möjlighet att tvätta händerna kan man istället se till att ha handsprit tillgänglig.

Åtgärderna för att minska smittspridning är fortfarande viktiga att följa även om du eller den du möter är vaccinerad.

Lämpliga åtgärder ska sättas in

Kommunen ska - utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och ansvarig smittskyddsläkare - säkerställa att lämpliga åtgärder sätts in för att undvika smittspridning.

Exempel på åtgärder kan vara att

 • sätta upp information till personal och besökare som vistas i socialtjänstens lokaler
 • erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda handsprit
 • markera avstånd på golvet
 • möblera om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • hålla digitala möten
 • undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Detta framgår av 2 § och tillhörande allmänna råd i HSLF-FS 2020:12.

Möten

Många möten i de egna lokalerna kan hållas ”som vanligt”

För arbetet med att genomföra utredningar och andra arbetsuppgifter i socialtjänsten gäller samma regler som innan pandemin. På många sätt kan möten genomföras som vanligt. För att skydda sig själv och andra från smitta kan man dock tänka på att hålla avstånd, exempelvis genom att inte skaka hand i samband med möten. Kommunen ska också, som tidigare nämnts, vidta åtgärder mot smittspridning (se ovan om exempel på lämpliga åtgärder).

Exempel på situationer då socialtjänsten kan möta enskilda i sina lokaler kan vara

 • när en enskild lämnar in en ansökan om bistånd
 • i samband med förhandsbedömningar och utredningssamtal
 • vid uppföljning av en beslutad insats
 • vid SIP-möten.

Andra sätt att mötas vid behov

Om det är möjligt och behov finns kan socialtjänsten överväga att genomföra möten utomhus, på distans eller att använda en tolk på distans. En förutsättning för detta är såklart att alla som ska delta har de verktyg som krävs. Alla möten i socialtjänsten kan dock inte, utifrån socialtjänstens ansvar och uppdrag, hållas på distans.

Mer om utredningssamtal på distans med barn och unga respektive vuxna finns bland våra frågor och svar

Hembesök och andra externa möten

Socialtjänsten uppdrag innebär att man ibland genomför hembesök och andra externa möten. Många av de åtgärder som kan vidtas vid möten i socialtjänstens lokaler för att undvika smittspridning kan även vidtas vid externa möten, exempelvis att hålla en god handhygien och, i den mån det går, hålla fysiskt avstånd.

Exempel på externa möten som verksamheten kan behöva planera för är

 • möten i den uppsökande verksamheten
 • hembesök där socialtjänsten har god kunskap om hemmiljön
 • hembesök där socialtjänsten inte har träffat någon i hushållet, där risker kan vara svårare att förutse
 • uppföljning av insatser till placerade barn och vuxna, t.ex. i HVB eller familjehem
 • medverkan vid omhändertaganden enligt LVU och LVM
 • möten på skola eller förskola
 • bilresor med klienter
 • SIP-möten, exempelvis på sjukhus

Arbete med personer som kan ha covid-19

Den som är sjuk bör stanna hemma och därför inte kallas till fysiska möten i socialtjänstens lokaler.

Men det finns situationer när socialtjänsten behöver träffa en enskild eller en familj som är sjuk. Då kan arbetsgivaren behöva undersöka arbetsförhållanden och särskilt bedöma vilka risker som kan förekomma med hänsyn till smittrisker (se 5 § AFS 2018:4). Arbetsgivaren ska bland annat se till att arbetstagaren kan tvätta eller desinfektera händerna samt vidta åtgärder så att arbetstagare inte äter eller dricker i utrymmen med smittrisk (9 § AFS 2018:4).

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren också vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids, och att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt (7 § AFS 2018:4).

Om arbetet innebär risk för kontakt med kroppsvätskor gäller särskilda regler, exempelvis om personlig skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset och arbetsmiljön

Mer om riskbedömningar inom vård och omsorg hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker

Omedelbara omhändertaganden (LVU och LVM)

Om personal som genomför ett omedelbart omhändertagande kan riskera att komma nära smittade personer kan arbetsgivaren behöva bedöma risken för smitta. Det är också viktigt att tänka på att genomförande av tvångsåtgärder alltid behöver genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt och på ett sätt som inte väcker onödig uppmärksamhet. Den unges bästa ska vara avgörande vid beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vården enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde (1 § LVM).

Läs mer om omedelbart omhändertagande i LVU − handbok till socialtjänsten (pdf)

Länkar och stöd du kan ha nytta av

Frågor och svar

Mer om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner finns i vårt meddelandeblad (pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd som syftar till att vägleda aktörer i hur en organisation kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

Folkhälsomyndigheten: Information anpassad för barn och unga

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, uppdaterat 13 november (pdf)

Senast uppdaterad:
Publicerad: