Information för socialsekreterare och handläggare inom socialtjänst och LSS med anledning av covid-19

Socialtjänsten har en viktig samhällsfunktion. Under en pandemi måste arbetet med att ge enskilda stöd och service kunna fortgå.

Socialtjänsten ska alltid bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Några exempel på hjälp som alltid ska fungera är den till barn och unga som far illa, personer som behöver ekonomiskt bistånd, människor med missbruks- eller beroendeproblem samt den som är utsatt för våld i nära relationer. Detsamma gäller stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Behovet av socialtjänstens stöd kan förändras

Vid en omfattande smittspridning kan fler människor och andra målgrupper än normalt behöva socialtjänstens stöd. 

Om personal i socialtjänsten är sjuk kan det också behöva göras andra prioriteringar än i vanliga fall för att säkerställa att enskildas behov blir tillgodosedda. Samverkan med regionen och andra kan vara särskilt viktigt i ett läge med ökat behov av insatser som uppstår samtidigt med en begränsad tillgång till resurser.

Alla har ett ansvar att förhindra smittspridning

Enligt smittskyddslagen har var och en ett ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Om man misstänker att man har covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Det gäller både personal och personer som socialtjänsten möter.

Folkhälsomyndigheten har särskilda allmänna råd som riktar sig till vuxna som inte ännu inte är fullvaccinerade. Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Personer som inte är fullvaccinerade bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att man själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Man bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller dock inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Arbete med personer som kan ha covid-19

Den som är sjuk bör stanna hemma och därför inte kallas till fysiska möten i socialtjänstens lokaler.

Men det finns situationer när socialtjänsten behöver träffa en enskild eller en familj som är sjuk. Då kan arbetsgivaren behöva undersöka arbetsförhållanden och särskilt bedöma vilka risker som kan förekomma med hänsyn till smittrisker (se 5 § AFS 2018:4). Arbetsgivaren ska bland annat se till att arbetstagaren kan tvätta eller desinfektera händerna samt vidta åtgärder så att arbetstagare inte äter eller dricker i utrymmen med smittrisk (9 § AFS 2018:4).

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren också vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids, och att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt (7 § AFS 2018:4).

Om arbetet innebär risk för kontakt med kroppsvätskor gäller särskilda regler, exempelvis om personlig skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset och arbetsmiljön

Mer om riskbedömningar inom vård och omsorg hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker

Omedelbara omhändertaganden (LVU och LVM)

Om personal som genomför ett omedelbart omhändertagande kan riskera att komma nära smittade personer kan arbetsgivaren behöva bedöma risken för smitta. Det är också viktigt att tänka på att genomförande av tvångsåtgärder alltid behöver genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt och på ett sätt som inte väcker onödig uppmärksamhet. Den unges bästa ska vara avgörande vid beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vården enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde (1 § LVM).

Läs mer om omedelbart omhändertagande i LVU − handbok till socialtjänsten (pdf)

Länkar och stöd du kan ha nytta av

Frågor och svar

Mer om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner finns i vårt meddelandeblad (pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd som syftar till att vägleda aktörer i hur en organisation kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

Folkhälsomyndigheten: Information anpassad för barn och unga

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, uppdaterat 13 november (pdf)

Senast uppdaterad:
Publicerad: