Postcovid

En del får postcovid efter covid-19: De har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. Här kan du läsa om Socialstyrelsens stöd till vården vid postcovid.

Kunskapsstöd till hälso- och sjukvården
I filmen går vi igenom Socialstyrelsens nya kunskapsstöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med postcovid. Stödet riktas både till beslutsfattare och till personal inom hälso- och sjukvården. Vi berättar också vad myndigheten har gjort så här långt och vad som kommer inom den närmsta tiden. 
Covid-19 efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?
Onsdagen 24 mars höll Socialstyrelsen ett webbinarium om utmaningarna med postcovid.

Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram tre stöd till hälso- och sjukvården. Kunskapsstöden uppdateras allt eftersom ny kunskap tillkommer. 
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, professionsorganisationer, patientföreningar med flera har varit behjälpliga i arbetet med kunskapsstöden. Vi tar också fram statistik och lägesbilder för att följa upp vården.

Aktörskarta för samverkan vid postcovid

Aktörskartan är ett stöd för de akörer som kan behöva samverka och planera omhändertagandet av personer med postcovid, så att patienterna blir bedömda och får lämplig behandling och rehabilitering.

Postcovid - Aktörskarta för samverkan vid postcovid, (pdf)  

Kunskapsstöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården

Övergripande kunskapsstöd med rekommendationer om vård vid postcovid, inklusive rehabilitering, och stöd för att bygga kunskap och följa upp vården systematiskt.

Postcovid – övergripande kunskapsstöd med rekommendationer, (pdf)

Nya processmodeller som stöd för planering av rehabilitering för personer med postcovid

Kunskapsstödet innehåller förslag på arbetssätt med två processmodeller för strukturerad rehabilitering vid postcovid. Det innebär en modell för patienter som kan söka rehabilitering på en vårdcentral och en modell för patienter som får rehabilitering i hemmet.

Postcovid – Processmodeller för rehabilitering, (pdf)

Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd om patienter med postcovid. Där finns övergripande principer för sjukskrivning till dig som är sjukskrivande läkare eller handläggare på Försäkringskassan. Beslutsstödet kommer att byggas ut med lärande exempel på patientfall framöver.

Kunskapen ökar

Covid-19 är en ny sjukdom, och alla aktörer bygger fortlöpande upp den gemensamma kunskapen. I det fortsatta arbetet samverkar Socialstyrelsen med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), för att säkerställa att våra rekommendationer bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Senast uppdaterad:
Publicerad: