Postcovid

En del får postcovid efter covid-19: De har fortfarande symtom efter att infektionen är över, eller får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. Här kan du läsa om Socialstyrelsens stöd till vården vid postcovid.

Kunskapsstöd till hälso- och sjukvården
I filmen går vi igenom Socialstyrelsens nya kunskapsstöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med postcovid. Stödet riktas både till beslutsfattare och till personal inom hälso- och sjukvården. Vi berättar också vad myndigheten har gjort så här långt och vad som kommer inom den närmsta tiden. 
Covid-19 efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?
Onsdagen 24 mars höll Socialstyrelsen ett webbinarium om utmaningarna med postcovid.

Kunskapsstöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid.

Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19, del 2, 15 april (pdf)

Kunskapsstödet vänder sig både till dig som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll, och till dig som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården – även den kommunala hälso- och sjukvården. Du som är beslutsfattare får bland annat stöd för att samverka med andra aktörer så att patienterna får vård av personal med rätt kompetens på rätt nivå. Du som möter patienter får till exempel stöd för att välja lämpliga insatser vid olika symtom och informera om postcovid. Vi ger också rekommendationer om att bygga kunskap och följa upp vården systematiskt.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), professionsorganisationer, patientföreningar med flera har varit behjälpliga i arbetet med kunskapsstödet.

Kunskapsstödet uppdateras allt eftersom ny kunskap tillkommer. Vi tar också fram statistik och lägesbilder för att följa upp vården.

Postcovid – stöd till personal och beslutsfattare i hälso- och sjukvården, del 1, (pdf) – publicerades i början av mars. 

Processmodell för rehabilitering

Patienter med postcovid kan behöva rehabilitering, ibland under lång tid.

Socialstyrelsen arbetar med en processmodell för rehabilitering i primärvården, på uppdrag av regeringen. Målet är att patienterna ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt och tillgodosett. Vi beskriver därför hur

  • primärvården ska upptäcka dem som behöver rehabilitering
  • patienterna ska få tillgång till fördjupad bedömning av rehabiliteringsprofessioner
  • patienterna ska få tillgång till rehabilitering på rätt vårdnivå.

Uppdraget redovisas löpande.

Redan våren 2020 tog Socialstyrelsen fram ett planeringsstöd och två kunskapsstöd om rehabilitering efter covid-19.

Rehabilitering i samband med covid-19, (pdf)

Kunskapsstöd för slutenvård, (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, (pdf)

Planeringsstödet vänder sig till dig som beslutar om resurser, och kompletteras av ett beräkningsverktyg. Med det kan du uppskatta vårdbehovet i din region eller kommun.

I de två kunskapsstöden får du som möter patienter i slutenvården eller primärvården (regional eller kommunal) förslag på rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Även du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstöden för att planera och fördela resurser för rehabilitering.

Hösten 2020 uppdaterade vi de tre stöden för rehabilitering, utifrån det senaste kunskapsläget. Vi gjorde dock inga större revideringar.

Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd om patienter med postcovid. Där finns övergripande principer för sjukskrivning till dig som är sjukskrivande läkare eller handläggare på Försäkringskassan. Beslutsstödet kommer att byggas ut med lärande exempel på patientfall framöver.

Kunskapen utvecklas snabbt

Covid-19 är en ny sjukdom, och alla aktörer bygger fortlöpande upp den gemensamma kunskapen. I det fortsatta arbetet samverkar Socialstyrelsen med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), för att säkerställa att våra rekommendationer bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Publicerad: