Frågor och svar för tandvården

Här hittar du som arbetar inom offentlig och privat tandvård svar på vanliga frågor som berör ditt arbete. Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på våra samlingssidor om stöd till tandvården.

Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria? (11 juni)

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre en person är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om personen dessutom har andra sjukdomar, såsom tex blodcancersjukdomar och neurologiska sjukdomar, ökar risken ytterligare.

Information till riskgrupper om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Besök till tandvård för riskgrupper behöver baseras på en individuell bedömning av tandvårdsbehovet i varje enskilt fall. Rutinundersökningar och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper kan behöva skjutas upp. Akut tandbehandling erbjuds som vanligt. Anpassningar vid besök till tandvården kan behöva göras och det är bra om patienter som tillhör riskgrupper inte behöver uppehålla sig i onödan på platser där trängsel kan förekomma såsom väntrum eller reception. Om möjligt planeras besöket så att patienten kan tas direkt till ett enskilt rum utan att anmäla sig i receptionen.

Ska personal inom tandvården testas om de blir sjuka? (28 maj)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att sjukvårds- och omsorgspersonal testas utifrån rekommendationerna i ”Provtagningsindikation för covid-19” som finns publicerad på myndighetens webbplats. Regionala och lokala anpassningar görs utifrån aktuell situation och befintliga strukturer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i mobil tandvård eller uppsökande verksamhet på särskilt boende för äldre eller hemma hos äldre personer med behov av hemtjänst? (5 maj)

Äldre personer i särskilt boende eller som bor hemma med stöd av hemtjänsten tillhör riskgruppen för ett allvarligt förlopp av covid-19-infektion. För närvarande råder besöksförbud på äldreboenden. Besöksförbudet gäller inte den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett sådant boende.

Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd (HSLF-FS 2020:17) om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Av dessa framgår att yrkesutövare som inte hör till personalen i ett boende, men tillhandahåller tjänster i form av tandvård bör endast anses ha behov av att vistas i boendet om

  • behovet av tjänsten inte kan tillgodoses på annat sätt,

  • utförande av tjänsten inte kan anstå, och

  • tjänsten behöver utföras för att skydda den boendes liv, säkerhet eller hälsa.

Allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) (pdf)

Tandvården ska alltid följa basala hygienrutiner. Läs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2015:10 - Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Det är av största vikt att tandvårdspersonal med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, inte besöker patienter. Det är förenligt med mycket stor risk för smittspridning på ett äldreboende eller hemtjänstens verksamhet om tandvårdspersonal arbetar när de har luftvägssymtom.

Det är möjligt att i dialog med personalen på äldreboende föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ge råd om munhälsa och munvård, än via ett fysiskt besök.

Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?

Tandvårdspersonal behöver vara observant på symtom som tyder på en begynnande luftvägsinfektion. Det gäller både för egen del och för de patienter som besöker mottagningen. Utöver detta kan rutinundersökning, förebyggande tandvård och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper övervägas att skjutas upp. Detta är speciellt viktigt att beakta för verksamheter som bedriver mobil tandvård på särskilt boende eftersom dessa patienter är särskilt utsatta.

Socialstyrelsen kan inte besluta om vilken tandvård som kan bedrivas med anledning av spridningen av covid-19. Tandvården ska som vanlig bedrivas så att den uppfyller gällande rättslig reglering, såsom t.ex. kravet på en god tandvård i 3 § tandvårdslagen (1985:125). Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Akuta fall ska behandlas med förtur.

Kan patienter som kontaktar tandvården innan besöket och uppger att de har luftvägssymtom besöka tandvården?

Besök till tandvårdsmottagning vid luftvägssymtom, feber eller andra infektionssymtom som inte bedöms utgå från munhålan skjuts upp tills minst två dagar efter stabil symtomfrihet. Detta sett utifrån både patient- och personalsäkerhet. Vid akuta tillstånd som utgår från munhålan görs en individuell bedömning och ett anpassat omhändertagande.

Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria?

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Mer information om riskgrupperna finns hos Folkhälsomyndigheten

Rutinundersökningar och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper kan skjutas upp eftersom det är mycket hög risk för spridning av covid-19 i samhället. Akut tandbehandling erbjuds som vanligt men det är bra om patienten inte uppehåller sig i väntrummet bland andra patienter. Om möjligt kan patienten därför tas direkt till ett enskilt rum utan att passera eller vistas i väntrum.

Vilken skyddsutrustning behöver tandvårdspersonal använda?

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Läs föreskrifterna om basal hygien

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Till Arbetsmiljöverkets föreskrift

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Hur hanteras akuta tandbehandlingar av patienter med pågående luftvägsinfektion inom tandvården?

Patienter med luftvägssymtom kan behöva skjuta upp icke akuta tandvårdsbesök till minst två dagar efter symtomfrihet. Om det finns medicinska förutsättningar att ge adekvat smärtlindring till patient med akuta besvär kan det finnas möjlighet att även skjuta upp ett sådant besök till tandvården.

Behövs ett besök för akut tandvård hos patienter med luftvägssymtom planeras besöket med ett anpassat omhändertagande.

För att förhindra smittspridning kan om möjligt patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera eller vistas i väntrum. Patienten kan förses med servetter eller näsdukar som täcker näsa och mun vid hosta och nysningar. 

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Föreskrifter om basal hygien inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur ska tandvårdspersonalen agera om en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta eller feber under besöket på tandvårdsmottagningen?

Eventuell påbörjad behandling kan om möjligt avslutas på lämpligt sätt och patienten ges en ny tid minst två dagar efter symtomfrihet. Vid akut tandvård ges vård med ett anpassat omhändertagande.

Publicerad: