Frågor och svar för tandvården

Här hittar du som arbetar inom offentlig och privat tandvård svar på vanliga frågor som berör ditt arbete. Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på våra samlingssidor om stöd till tandvården.

Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria? (11 juni)

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre en person är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om personen dessutom har andra sjukdomar, såsom tex blodcancersjukdomar och neurologiska sjukdomar, ökar risken ytterligare.

Information till riskgrupper om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Besök till tandvård för riskgrupper behöver baseras på en individuell bedömning av tandvårdsbehovet i varje enskilt fall. Rutinundersökningar och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper kan behöva skjutas upp. Akut tandbehandling erbjuds som vanligt. Anpassningar vid besök till tandvården kan behöva göras och det är bra om patienter som tillhör riskgrupper inte behöver uppehålla sig i onödan på platser där trängsel kan förekomma såsom väntrum eller reception. Om möjligt planeras besöket så att patienten kan tas direkt till ett enskilt rum utan att anmäla sig i receptionen.

Ska personal inom tandvården testas om de blir sjuka? (28 maj)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att sjukvårds- och omsorgspersonal testas utifrån rekommendationerna i ”Provtagningsindikation för covid-19” som finns publicerad på myndighetens webbplats. Regionala och lokala anpassningar görs utifrån aktuell situation och befintliga strukturer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?

Tandvårdspersonal behöver vara observant på symtom som tyder på en begynnande luftvägsinfektion. Det gäller både för egen del och för de patienter som besöker mottagningen. Utöver detta kan rutinundersökning, förebyggande tandvård och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper övervägas att skjutas upp. Detta är speciellt viktigt att beakta för verksamheter som bedriver mobil tandvård på särskilt boende eftersom dessa patienter är särskilt utsatta.

Socialstyrelsen kan inte besluta om vilken tandvård som kan bedrivas med anledning av spridningen av covid-19. Tandvården ska som vanlig bedrivas så att den uppfyller gällande rättslig reglering, såsom t.ex. kravet på en god tandvård i 3 § tandvårdslagen (1985:125). Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Akuta fall ska behandlas med förtur.

Kan patienter som kontaktar tandvården innan besöket och uppger att de har luftvägssymtom besöka tandvården?

Besök till tandvårdsmottagning vid luftvägssymtom, feber eller andra infektionssymtom som inte bedöms utgå från munhålan skjuts upp tills minst två dagar efter stabil symtomfrihet. Detta sett utifrån både patient- och personalsäkerhet. Vid akuta tillstånd som utgår från munhålan görs en individuell bedömning och ett anpassat omhändertagande.

Vilken skyddsutrustning behöver tandvårdspersonal använda?

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Läs föreskrifterna om basal hygien

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Till Arbetsmiljöverkets föreskrift

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Hur hanteras akuta tandbehandlingar av patienter med pågående luftvägsinfektion inom tandvården?

Patienter med luftvägssymtom kan behöva skjuta upp icke akuta tandvårdsbesök till minst två dagar efter symtomfrihet. Om det finns medicinska förutsättningar att ge adekvat smärtlindring till patient med akuta besvär kan det finnas möjlighet att även skjuta upp ett sådant besök till tandvården.

Behövs ett besök för akut tandvård hos patienter med luftvägssymtom planeras besöket med ett anpassat omhändertagande.

För att förhindra smittspridning kan om möjligt patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera eller vistas i väntrum. Patienten kan förses med servetter eller näsdukar som täcker näsa och mun vid hosta och nysningar. 

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Föreskrifter om basal hygien inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur ska tandvårdspersonalen agera om en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta eller feber under besöket på tandvårdsmottagningen?

Eventuell påbörjad behandling kan om möjligt avslutas på lämpligt sätt och patienten ges en ny tid minst två dagar efter symtomfrihet. Vid akut tandvård ges vård med ett anpassat omhändertagande.

Publicerad: