Frågor och svar för tandvården

Här hittar du som arbetar inom offentlig och privat tandvård svar på vanliga frågor som berör ditt arbete. Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på våra samlingssidor om stöd till tandvården.

Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19? (10 november 2020)

Tandvårdspersonal behöver vara observant på symtom som tyder på en begynnande luftvägsinfektion. Det gäller både för egen del och för de patienter som besöker mottagningen. Utöver detta kan rutinundersökning, förebyggande tandvård och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper övervägas att skjutas upp.  Detta är speciellt viktigt att beakta för verksamheter som bedriver mobil tandvård på särskilt boende eftersom dessa patienter är särskilt utsatta. En god dialog med patient och  personal ger förutsättning för att ett säkert besök kan genomföras.

För mer information kring detta se svar under frågan: Vad gäller för tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i mobil tandvård eller uppsökande verksamhet på särskilt boende för äldre eller hemma hos äldre personer med behov av hemtjänst?

Besök som inte kan genomföras med anledning av covid-19 kan öka risken för en försämrad munhälsa. Tandvårdspersonal kan i dialog med patient och/eller  personalen på ett särskilt boende verka för att munvården fungerar med goda egenvårdsåtgärder och/eller assisterad munvård. Akuta tillstånd kan inte skjutas upp.

Socialstyrelsen kan inte besluta om vilken tandvård som kan bedrivas med anledning av spridningen av covid-19. Tandvården ska som vanlig bedrivas så att den uppfyller gällande rättslig reglering, såsom t.ex. kravet på en god tandvård i 3 § tandvårdslagen (1985:125). Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Akuta fall ska behandlas med förtur.

Vad gäller för tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i mobil tandvård eller uppsökande verksamhet på särskilt boende för äldre eller hemma hos äldre personer med behov av hemtjänst? (22 oktober 2020)

Äldre personer i särskilt boende eller som bor hemma med stöd av hemtjänsten tillhör riskgruppen för ett allvarligt förlopp av covid-19-infektion. Dessa personer har också en ökad risk för sjukdomsutveckling i munhålan med ett ökat behov av regelbunden mun- och tandvård.

Det är av största vikt att tandvårdspersonal med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, inte besöker patienter. Det är förenligt med stor risk för smittspridning på ett äldreboende eller hemtjänstens verksamhet om tandvårdspersonal arbetar när de har minsta symtom.

Tandvård som ges ska som vanligt bedrivas så att den uppfyller gällande rättslig reglering, såsom t.ex. kravet på en god tandvård i 3 § tandvårdslagen (1985:125). Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Akuta fall ska behandlas med förtur.

När tandvårdsverksamhet bedrivs på ett särskilt boende för äldre eller i eget boende behöver den tandvård som utförs anpassas efter de särskilda förutsättningar som föreligger. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges (4 a § i tandvårdslagen).

Tandvården ska alltid följa basala hygienrutiner. Läs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Det nationella tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre hävdes den 1 oktober 2020. Det innebär att de som bor på äldreboenden själva kan välja om de vill ta emot besök eller inte. Besöksförbudet gällde inte den som i sin yrkesutövning hade behov av att vistas i ett äldreboende, till exempel tandvårdspersonal. Det är viktigt att tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i ett äldreboende känner till och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra att smitta kommer in på boendet.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF­FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Från och med den 19 oktober framgår det av dessa föreskrifter att Folkhälsomyndigheten kan vid lokala utbrott av covid-19, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att visa allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Det kan vara att var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och stöd till verksamheten med anledning av det nationella besöksförbudet upphävdes den 1 oktober. Följande material har tagits fram

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram rekommendationer och stödmaterial med anledning av att det nationella besöksförbudet upphävdes:

Samspelet mellan boende, personal och tandvårdspersonal som besöker ett särskilt boende för äldre inom sin yrkesutövning kommer att vara viktigt för att skapa ett hållbart och säkert sätt att ge tandvård till de boende. Tandvårdsbesöket behöver planeras i samråd med verksamhetsansvariga på boendet och tandvårdspersonalen behöver följa lokala regler för säkra besök.

Den verksamhetsansvarige ska se till att de boende och deras besökare får information om de föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för spridning av sjukdomen covid-19. Om även smitt­skyddsläkaren har lämnat rekommendationer till verksamheten, ska information om dessa lämnas. Informationen ska dessutom innefatta hur föreskrifterna och all­männa råden samt rekommendationer tilläm­pas med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i det särskilda boendet (9 § HSLF-FS 2020:46).

Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria? (13 november 2020)

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre en person är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om personen dessutom har andra sjukdomar, såsom tex blodcancersjukdomar och neurologiska sjukdomar, ökar risken ytterligare.

Mer informations finns hos Folkhälosmyndigheten:

Information till riskgrupper om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Besök till tandvård för riskgrupper kan behöva baseras på individuella bedömningar av tandvårdsbehovet i varje enskilt fall. Anpassningar vid besök till tandvården kan behöva göras för att uppnå en god patientsäkerhet.

Folkhälsomyndigheten har i ett kunskapsunderlag från november 2020 till bland annat verksamhetsansvariga inom tandvård rekommenderat bland annat följande:

  • Organisera verksamheten så att fysiskt avstånd, så långt möjligt, upprätthålls och försök att begränsa tid för nära kontakter mellan personal och patienter.
  • Säkerställ personalens kompetens avseende covid-19, smittvägar och hur dessa bryts.
  • I situationer med utbrott eller ökad spridning av covid-19 kan munskydd, som source control[1], övervägas som en extra patientsäkerhetsåtgärd vid alla ansiktsnära kontakter med patienter för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag hittar du här

Det är bra om patienter inte behöver uppehålla sig i onödan på platser där trängsel kan förekomma såsom väntrum eller reception.

Fotnot: [1] Till exempel munskydd kan fungera som en mekanisk barriär som minskar risken för att bäraren sprider sekret från mun och näsa när de talar, hostar eller nyser. Detta brukar kallas source control (svenskt uttryck saknas).

Ska personal inom tandvården testas om de blir sjuka? (28 maj 2020)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att sjukvårds- och omsorgspersonal testas utifrån rekommendationerna i ”Provtagningsindikation för covid-19” som finns publicerad på myndighetens webbplats. Regionala och lokala anpassningar görs utifrån aktuell situation och befintliga strukturer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?

Tandvårdspersonal behöver vara observant på symtom som tyder på en begynnande luftvägsinfektion. Det gäller både för egen del och för de patienter som besöker mottagningen. Utöver detta kan rutinundersökning, förebyggande tandvård och viss planerad tandvård för patienter tillhörande riskgrupper övervägas att skjutas upp. Detta är speciellt viktigt att beakta för verksamheter som bedriver mobil tandvård på särskilt boende eftersom dessa patienter är särskilt utsatta.

Socialstyrelsen kan inte besluta om vilken tandvård som kan bedrivas med anledning av spridningen av covid-19. Tandvården ska som vanlig bedrivas så att den uppfyller gällande rättslig reglering, såsom t.ex. kravet på en god tandvård i 3 § tandvårdslagen (1985:125). Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Akuta fall ska behandlas med förtur.

Kan patienter som kontaktar tandvården innan besöket och uppger att de har luftvägssymtom besöka tandvården?

Besök till tandvårdsmottagning vid luftvägssymtom, feber eller andra infektionssymtom som inte bedöms utgå från munhålan skjuts upp tills minst två dagar efter stabil symtomfrihet. Detta sett utifrån både patient- och personalsäkerhet. Vid akuta tillstånd som utgår från munhålan görs en individuell bedömning och ett anpassat omhändertagande.

Vilken skyddsutrustning behöver tandvårdspersonal använda?

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Läs föreskrifterna om basal hygien

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Till Arbetsmiljöverkets föreskrift

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Hur hanteras akuta tandbehandlingar av patienter med pågående luftvägsinfektion inom tandvården?

Patienter med luftvägssymtom kan behöva skjuta upp icke akuta tandvårdsbesök till minst två dagar efter symtomfrihet. Om det finns medicinska förutsättningar att ge adekvat smärtlindring till patient med akuta besvär kan det finnas möjlighet att även skjuta upp ett sådant besök till tandvården.

Behövs ett besök för akut tandvård hos patienter med luftvägssymtom planeras besöket med ett anpassat omhändertagande.

För att förhindra smittspridning kan om möjligt patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera eller vistas i väntrum. Patienten kan förses med servetter eller näsdukar som täcker näsa och mun vid hosta och nysningar. 

Personal inom tandvården behöver alltid tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla verksamheter inom tandvården.

Föreskrifter om basal hygien inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker. Av dessa så framgår det att vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds­handskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas (14 §).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala rutiner samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur ska tandvårdspersonalen agera om en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta eller feber under besöket på tandvårdsmottagningen?

Eventuell påbörjad behandling kan om möjligt avslutas på lämpligt sätt och patienten ges en ny tid minst två dagar efter symtomfrihet. Vid akut tandvård ges vård med ett anpassat omhändertagande.

Publicerad: