Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Familjehem – rekrytering, utredning och utbildning

Familjehem (tidigare kallade fosterhem) gör en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Vill du bli jour- eller familjehem?

Då kan du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du kan även besöka Min insats, där du kan läsa mer om uppdragen samt anmäla intresse till kommunen.

Familjehemmets uppgift

Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

BRA-fam, bedömningsmetod för rekrytering av familjehem

BRA-fam (Bedömning vid rekrytering av familjehem) är en standardiserad bedömningsmetod som är framtagen för att användas i ett tidigt skede i utredningen för att hämta in information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem.

Metoden består av en manual, ett frågeformulär och en bedömningsmall.

Informationen ska ligga till grund för om familjen ska utredas vidare. Frågorna ger indirekt information till intresserade familjer om vad uppdraget innebär.

Rekryteringskonferens 2017

I november 2017 anordnade Socialstyrelsen och Linköpings kommun en konferens om rekrytering till uppdrag för att hjälpa barn och vuxna. Nedan kan du se föredragen från konferensens första dag.

Del 1: Inledning, Linköpings rekryteringscenter, Socialstyrelsen (Min insats, BRA-fam och övrigt familjehemsarbete)

Del 2: Sveriges kommuner och landsting, SKL

Del 3: Familjehem Göteborgs stad, Familjehem Trollhättans stad

Konsulentverksamheter

Ibland anlitar kommunerna privata företag, oftast kallade konsulentverksamheter, för att hitta hem för att placera barn och unga. Företagens funktion är att erbjuda hem som med förstärkt stöd och handledning kan ta emot barn, unga eller vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Vi har tagit fram en skrift till stöd för kommuner när de anlitar konsulentverksamheter. Den är också användbar för personal inom konsulentverksamheterna:

Förstärkt familjehemsvård - Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Regelverk och tillståndsplikt

Från den 1 april 2018 finns ett nytt regelverk med föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter. Syftet med reglerna är att tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på till exempel personalens kompetens och hur verksamheterna ska ge stöd och handledning till familjehemmen och jourhemmen som tar emot barn.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2018:2) om konsulentverksamheter

Konsulentverksamheter som rekryterar hem som tar emot barn i kombination med att de ger stöd och handledning till hemmen, måste ansöka om tillstånd för verksamheten hos Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.

Läs mer om tillståndsplikten hos IVO

Ett hem att växa i – en uppdaterad grundutbildning för jour- och familjehem

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. 

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

Utbildningen har anpassats utifrån ensamkommande barns behov

Ett hem att växa i har under 2017 anpassats så att det också kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn. Anpassningen gäller både familjehemmets bok och studiehandledningen. Utbildningsmaterialet kommer att översättas till lättläst svenska och engelska under hösten 2017.

Under senhösten 2017 kommer Socialstyrelsen att anordna kursledarutbildningar för nya familjehemsutbildare. Mer information om det kommer att publiceras på den här webbplatsen i slutet av september.

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare

Filmen Vad händer nu? för ensamkommande barn och handledningsmaterial till familjehem och socialtjänst

Även det tidigare framtagna handledningsmaterialet till socialtjänsten utifrån filmen Vad händer nu? kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn, liksom informationsskriften till familjehem.

Om filmen Vad händer nu? – Information till jourhem och familjehem om hur filmen kan användas för att stödja ensamkommande barn