Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barns hälsa

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland de bästa i världen. Vi har låg spädbarnsdödlighet, hög andel ammade spädbarn, låg andel barnolycksfall, hög andel vaccinerade barn och en jämförelsevis låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen.

De senaste årtiondena har dock den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Det är uppenbart att hälsorisker för barn och ungdom inte ensidigt kan hanteras inom hälso- och sjukvården. En utökad samverkan med andra aktörer som förskola, skola och socialtjänst, är nödvändig.

Kunskapsstöd för den som tar emot spädbarn som dött plötsligt

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som vänder sig till personal och chefer i verksamheter inom hälso- och sjukvården som tar emot spädbarn som avlidit plötsligt. Materialet vänder sig också till yrkesverksamma som tar fram vårdprogram och lokala rutiner. Det rör spädbarn som dött av olika orsaker, inte bara genom plötslig spädbarnsdöd, och är tänkt att vara ett stöd i utredningen av dödsfallet.

Plötslig oväntad död hos spädbarn – Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården

Stöd för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsan

Socialstyrelsen ger ut vägledningar och ett kunskapsstöd för att bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Produkterna ska fungera som beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer och som kunskapsstöd och handläggningsstöd för personal inom respektive verksamhet.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

Smittskydds- och vaccinationsfrågor hos Folkhälsomyndigheten

Sedan den 1 juli 2015 har Folkhälsomyndigheten det samordnande ansvaret för smittskyddsfrågor och det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Se Folkhälsomyndighetens webbsidor om smittskydd och barnvaccination.