Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott

När ett barn avlidit till följd av ett brott eller en vuxen person avlidit till följd av brott av en närstående ska Socialstyrelsen utreda ärendet. Kommunen och andra myndigheter har skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen i dessa ärenden.

När någon begår ett brott mot en person som avlidit på grund av brottet ska Socialstyrelsen enligt lag göra en särskild utredning av ärendet. Lagen heter (2007:606) Lag om utredningar avseende vissa dödsfall.

Detta gäller:

  • barn som avlidit till följd av brott
  • vuxen person som avlidit till följd av brott av en närstående.

Så långt som möjligt vill samhället förebygga denna typ av våld och brottet i sig har ofta föregåtts av hot och våld under lång tid. Det är inte ovanligt att samhällets olika aktörer känt till brottsoffrets situation.

Starta utredning

När rättsprocessen är avslutad underrättas Socialstyrelsen om dessa dödsfall. Processen är avslutad när en dom vunnit laga kraft, eller då en förundersökning lagts ned (till exempel om även gärningspersonen avlidit) eller inte inletts (till exempel om gärningspersonen är under 15 år). Polis eller åklagare har en skyldighet att underrätta Socialstyrelsen om de olika fallen.

För att Socialstyrelsen sedan ska kunna utreda ett barns dödsfall krävs bland annat att det ska finnas ”särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med något förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd”.

För att utreda vuxnas dödsfall krävs det bland annat att gärningspersonen är en närstående eller tidigare närstående person. Det krävs också att det finns ”särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med något förhållande som har inneburit att kvinnan eller mannen varit i behov av skydd eller stöd och hjälp”.

Samlad bild av vad samhället gjort 

Utredningen innebär att Socialstyrelsen begär in dokumentation från de myndigheter som avlidne haft kontakt med som till exempel domar, förundersökningar, journaler från hälso- och sjukvården eller akter från socialtjänsten. Ett stort antal myndigheter har skyldighet att lämna uppgifter, vilket framgår av lagstiftningen. En arbetsgrupp går sedan igenom all dokumentation som finns i det enskilda fallet för att få en övergripande och samlad bild av vad samhället har gjort i det enskilda fallet samt även få en bild av vad som hade kunnat göras, men som inte gjordes. Utredningarna ska tillsammans ge underlag till förslag på förebyggande åtgärder. Syftet är inte att rikta kritik mot enskilda myndigheter eller tjänstemän, se Förordningen om utredningar avseende vissa dödsfall.

Resultat av utredning redovisas till regeringen

Resultaten av utredningsverksamheten ska redovisas till regeringen i en rapport vartannat år. Den 31 januari 2018 presenterades rapporten om dödsfallsutredningar 2016–2017. En sammanfattning av resultaten finns här, där det också går att ladda ned rapporten i sin helhet.

Ladda ner eller beställ senaste rapporten

Dödsfallsutredningar 2016–2017 – Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott.