Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Anställa sjuksköterska utan legitimation

Den som anställs som sjuksköterska inom landsting och kommun måste enligt huvudregeln ha sjuksköterskelegitimation. Undantag från legitimationskravet för vikarier prövas från och med den 1 januari 2016 alltid av Socialstyrelsen.

De undantagsregler som tidigare gällde för anställning av sjuksköterskestuderande som vikarier för sjuksköterskor inom landsting och kommun (SOSFS 2000:9) slutade gälla vid årsskiftet 2015/2016. Beslut om att upphäva föreskrifterna togs den 2 november 2015 och föreskrifterna upphörde att gälla vid utgången av 2015.

Från den 1 januari 2016 prövar Socialstyrelsen alltid om vikarier kan medges undantag från kravet på legitimation.

Varför har föreskrifterna upphävts?

  • Den grundläggande orsaken till att föreskrifterna har upphävts är att vi anser att det inte är patientsäkert att regelmässigt, och utan prövning av Socialstyrelsen, tillåta att personer utan legitimation arbetar som sjuksköterskor.
  • Inför beslutet om upphävandet av föreskrifterna gjorde vi en konsekvensutredning och hämtade in synpunkter från ett antal remissinstanser. En majoritet av de instanser som lämnade svar på remissen stödjer förslaget. 
    Konsekvensutredning – förslag om upphävande av föreskrift.
  • Det har framkommit att verksamheterna främst använde undantagsreglerna vid anställning av utexaminerade sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation och inte för att anställa studenter efter termin fem. Handläggningstiden för att bevilja legitimation till utexaminerade sjuksköterskor utbildade i Sverige är två veckor.

För anställningar som gjorts före den 1 januari 2016

För anställningar av sjuksköterskestudenter som vikarier som beslutats om före den 1 januari 2016 gäller fortfarande Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:9 Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjkusköterska.