Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Anställa läkare utan legitimation

Den som inte har svensk legitimation får i vissa fall särskilt förordnas att utöva läkaryrket. Det innebär att personen under en bestämd tid får tillstånd att utöva yrket. Socialstyrelsen, och i vissa fall landstingen, beslutar om särskilt förordnande.

När landstingen inte behöver ansöka om särskilt förordnande

Då vårdgivaren är ett landsting eller landstingskommun får icke legitimerade läkare anställas i följande fall (enlighet med SOSFS 2000:6).

 • Den icke legitimerade läkaren har avlagt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland, Finland eller Island).
 • Den icke legitimerade läkaren har genomgått utländsk utbildning och enligt ett särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring under sex månader.
 • Den icke legitimerade läkaren genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov. Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne. Läkarstuderande får inte anställas i primärvården.
 • Den som av Socialstyrelsen fått ett beslut om att fullgöra allmäntjänstgöring som villkor för legitimation.

I övriga fall krävs legitimation eller särskilt förordnande meddelat av Socialstyrelsen för att få utöva läkaryrket.

Kontroll i belastningsregistret

Landstinget bör göra en kontroll i belastningsregistret inför anställning av icke legitimerad läkare. Om landstinget får information om att personen har begått vissa brott ska ärendet överlämnas till Socialstyrelsen som prövar om särskilt förordnande kan meddelas.

Ansökan om särskilt förordnande från privat vårdgivare

Vårdgivare som bedriver vård i privat regi ska ansöka om särskilt förordnande (ansökningsblankett finns i högermarginalen).

Ansökan om särskilt förordnande för den som genomgår läkarutbildning i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Den som genomgår läkarutbildning i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz kan beviljas särskilt förordnande av Socialstyrelsen under följande förutsättningar:

 • De nio första terminerna av läkarutbildningen har fullgjorts med godkända kurser och prov.
 • Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen så krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.
 • Praktisk tjänstgöring har fullgjorts i tillräcklig omfattning.

Särskilt förordnande kan då beviljas för sex månader i taget och under högst ett år sammanlagt. Det är landstinget som ska ansöka om särskilt förordnande.

Vår målsättning är att fatta beslut innan det startdatum ni ansökt om särskilt förordande. Detta under förutsättning att ansökan är komplett samt att den skickats in med god framförhållning. Det vill säga, minst en månad innan ni vill att det särskilda förordnandet ska starta. Handläggningstiden kan dock variera över tid.

Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt utan endast från beslutsdatum.

Följande dokument krävs vid ansökan:

 • Socialstyrelsens ansökningsblankett (se länk i högermenyn)
 • aktuellt personbevis (inte äldre än tre månader) eller kopia av pass
 • kopior av betyg som visar att den studerande har fullgjort nio terminer samt är godkänd på samtliga kurser och prov
 • kopia av exempelvis studieplan som visar vilka kurser och prov som kvarstår av den studerandes utbildning.

  Läs mer om översättning

Den som har slutfört sina läkarstudier inom EU/EES eller Schweiz

Den som har slutfört sina läkarstudier (inklusive eventuell praktisk tjänstgöring) inom EU/EES bör ansöka om svensk legitimation.

Ansökan om svensk läkarlegitimation

Ansökan om särskilt förordnande för läkare utbildade i land utanför EU/EES 

Icke legitimerade läkare med specialistkompetens från land utanför EU/EES

Icke legitimerade läkare med specialistkompetens från ett land utanför EU/EES kan av Socialstyrelsen beviljas särskilt förordnande under förutsättning att vårdgivaren inte kunnat anställa läkare med svensk legitimation och svensk specialistkompetens. 

Följande dokument krävs vid ansökan:

 • Socialstyrelsens ansökningsblankett (se länk i högermenyn)
 • förklaring till behov av anställning av aktuell icke legitimerad läkare och underlag som visar att ingen behörig läkare sökt tjänsten
 • förklaring till hur bland annat journalföring och kommunikation med patienter löses vid bristande kunskaper i svenska språket
 • aktuellt personbevis (inte äldre än tre månader) eller kopia av pass
 • kopia på läkarexamensbevis
 • kopia av dokument där läkarutbildningens längd och innehåll framgår, exempelvis betygsutdrag eller ämnesförteckning
 • kopia av dokument där specialistutbildningens längd framgår
 • kopia av specialistkompetensbevis
 • kopia av tjänstgöringsintyg som specialist
 • kopia av intyg om Good Standing från det land där läkaren senast arbetat
 • kopior av ovanstående dokument på originalspråket om de är översatta.

Dessutom behöver den icke legitimerade läkaren ha arbetat minst fem år inom aktuell specialitet (inklusive specialistutbildningen). Särskilt förordnande kan då beviljas för ett år i taget.

Läs mer om översättning