Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal

Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens och de egenskaper som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. I det ingår bland annat att kontrollera att den som anställs har behörighet och nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket.

Innehåll

Reglerade yrken

Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen utfärdar legitimation eller kompetensbevis för: apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Alla de 21 yrkestitlarna är skyddade. Det innebär att de får användas endast av de som är legitimerade eller gör föreskriven praktisk tjänstgöring. Apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare har även ensamrätt till yrket. Det betyder att endast de som har svensk legitimation får utföra yrkenas reglerade arbetsuppgifter.

Icke-reglerade yrken

Tjänster inom icke-reglerade yrken i hälso- och sjukvården kan tillsättas utan krav på legitimation eller någon annan behörighet utfärdad av Socialstyrelsen. Det är då enbart vårdgivaren och verksamhetschefen som avgör vilken kompetens som behövs för att en god och säker vård ska kunna bedrivas.

Praktisk tjänstgöring som psykolog i privat verksamhet

En psykolog som ska genomgå sin praktiska tjänstgöring (PTP) kan göra det antingen i offentlig eller privat verksamhet. Socialstyrelsen måste godkänna privata verksamheter för PTP.

Det finns information om vilka krav som ställs på verksamheten i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer. Där framgår också att det är Socialstyrelsen som godkänner praktisk tjänstgöring i privat verksamhet.

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om godkännande av privat verksamhet för PTP, men ansökan ska vara skriftlig och det är den som ansvarar för verksamheten som ska göra ansökan och underteckna den. Ansökan ska innehålla uppgifter om

  1. verksamhetens organisation och ledning
  2. samverkan och kontakter med andra verksamheter 
  3. patient- och klientkategorier 
  4. handledning 
  5. de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.

Om det är oklart om en offentlig verksamhet uppfyller kriterierna i SOSFS 2008:34, kan den offentliga verksamheten också ansöka om godkännande av verksamhet för PTP.

Skicka ansökan till
Socialstyrelsen
Enheten för behörighet
106 30 Stockholm

Sjukgymnast blir fysioterapeut 2014

Fysioterapeut blir ny yrkestitel för sjukgymnaster från den 1 januari 2014. Båda yrkestitlarna är skyddade.

Allmäntjänstgöring för läkare

Allmäntjänstgöring som ska ligga till grund för en läkarlegitimation måste göras på ett blockförordnande. AT-blocket ska bestå av fyra avsnitt med en viss längd, varav minst sex månader allmänmedicin ska göras sist. AT-läkaren måste ha avlagt examen innan tjänstgöringen börjar.

Möjligheten att göra AT i Sverige är endast öppen för dem med svensk eller nordisk läkarexamen samt för dem som har utbildat sig i andra EU-länder med krav på praktisk tjänstgöring efter examen. De sistnämnda måste ha ett beslut från Socialstyrelsen. Personer med läkarutbildning från länder utanför EU/EES kan göra AT som en del i kompletteringsprogrammet för legitimation.

Att anställa eller anordna praktik för icke-legitimerade

I vissa fall kan landstingen anställa och anordna praktik för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier utan legitimation. Det gäller på vissa villkor och i vissa anställningsformer. I en del fall kan landstingen behöva ansöka om ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

Endast personer som är legitimerade av Socialstyrelsen får använda en skyddad yrkestitel. De har inte rätt att använda en skyddad yrkestitel för att de har fullgjort sin utbildning eller har ett examensbevis. Förutom en skyddad yrkestitel har vissa yrken en ensamrätt till yrket. Bara de som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det är behörig att arbeta som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare.

Den som olovligen använder en skyddad yrkestitel kan dömas till böter. Förelägganden och förbud kan användas mot en verksamhet som inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Det är Inspektionen för vård och omsorg som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården.

Att anställa någon från ett annat EU/EES-land eller Schweiz

En legitimation eller registrering i något annat EU/EES-land räcker inte för att få utöva ett reglerat hälso- och sjukvårdsyrke i Sverige. En person som har utbildat sig i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz måste först ansöka hos Socialstyrelsen för att få sina kvalifikationer erkända i Sverige.

Från och med den 15 april 2016 kontrollerar Socialstyrelsen att språkkunskaperna hos den som ansöker om svensk legitimation på basis av en utbildning inom EU/EES är tillräckliga för att få legitimation. Myndigheten ställer alltså ett minimikrav för legitimation, sedan är det upp till arbetsgivaren att ställa ytterligare krav utifrån aktuella behov i verksamheten. 

Vi kontrollerar inte språkkunskaper hos de som ansökt före 15 april. I dessa fall ansvarar arbetsgivare och den enskilde för att språkkunskaperna är tillräckliga för att utöva yrket.

Att anställa någon från ett land utanför EU/EES

Alla som ska beviljas svensk legitimation på basis av en utbildning från ett land utanför EU/EES-området och Schweiz måste genomgå ett kompletteringsprogram. För att få göra det krävs att den utländska utbildningen stämmer överens med den svenska vad gäller nivå, längd och innehåll. Kompletteringen ser olika ut beroende på yrke och utbildning, men ett obligatoriskt steg är att den sökande kan visa grundläggande kunskaper i svenska språket.

Att en person har fått ett beslut om kompletteringsprogram eller legitimation från Socialstyrelsen innebär inte automatiskt att han eller hon har tillstånd att arbeta, studera eller i övrigt vistas i Sverige. Information om reglerna för uppehållstillstånd och arbetstillstånd finns hos Migrationsverket.