Ansökan om genetisk screening vid allmän hälsoundersökning

Här hittar du information om genetisk screening vid allmän hälsoundersökning.

Socialstyrelsen prövar tillstånd till att genomföra genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Det gäller undersökningar som syftar till att ge upplysning om en människas arvsmassa genom t.ex. molekylärgenetisk eller mikrobiologisk analysmetod eller genom inhämtande av upplysningar om den undersöktes biologiska släktingar.

Tillstånd får lämnas endast om den genetiska undersökningen är inriktad på att söka kunskap om allvarlig sjukdom eller annars har särskild betydelse för hälso- och sjukvården. Vid prövning av tillståndsfrågan beaktas särskilt bl.a. om den planerade undersökningen syftar till att påvisa eller utesluta sjukdomsrisk som kan förebyggas eller behandlas och om undersökningen kan antas visa en påtagligt förhöjd risk för den sjukdom som avses (se 3 kap. 2 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.).

Ett tillstånd kan förenas med de villkor som behövs för att begränsa undersökningen eller kontrollera den. Ett tillstånd får återkallas om villkoren för tillståndet åsidosätts eller om det annars finns särskilda skäl (se 3 kap. 3 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.).

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: