Bestämmelser om bland annat organbevarande behandling

Organdonation räddar liv, men behovet av organ är fortsatt större än tillgången. För att möjliggöra för vården att kunna genomföra fler organdonationer trädde nya bestämmelser i lagen om transplantation (1995:831) i kraft den 1 juli 2022. På den här sidan förtydligar vi några saker kring de nya reglerna.

De nya bestämmelserna innebär kortfattat att:

  • Tydligare regler kring hur fortsatt intensivvård i livets slutskede får gå till för att göra fler donationer möjliga.
  • Närståendevetot tas bort. Det är i stället den enskildes inställning till donation som ska vara avgörande. De närstående är fortsatt en viktig informationskälla.
  • Beslutsoförmögna vuxna undantas då de inte har haft möjlighet att fatta ett eget beslut i frågan om donation.

För att kunna bli organdonator måste man avlida under pågående intensivvårdsbehandling. I Sverige avlider några hundra personer varje år under sådana omständigheter att det kan bli aktuellt med organdonation.

Filmer om organdonation

Här kan du se två korta filmer om de nya reglerna som gäller för organdonation. I filmerna deltar Anna Aldehag, enhetschef på Nationellt donationscentrum, och Michael Wanecek, läkare vid intensivvårdsavdelning på Capio S:t Göran sjukhus och vetenskapligt råd inom organdonation för Socialstyrelsen.

Film: Nya regler för organdonation med Anna Aldehag

Film: Nya regler för organdonation med Michael Wanecek

När patientens liv inte går att rädda

Sjukvården gör alltid allt de kan för att rädda patientens liv. Om det visar sig att det inte är möjligt att rädda patientens liv, fattas ett så kallat brytpunktsbeslut. Det innebär att man beslutar att inte fortsätta med den livsuppehållande behandlingen. Brytpunktsbeslutet fattas i samråd mellan två legitimerade läkare och skrivs in i patientjournalen. De närstående informeras om beslutet i ett så kallat brytpunktssamtal.

När läkare fattat beslutet om att avsluta den livsuppehållande behandlingen börjar sjukvårdspersonalen att utreda patientens inställning till organ- och vävnadsdonation. Då söker de i donationsregistret och pratar med närstående. Dessa rutiner gällde även innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Intensivvård i donationssyfte regleras

De nya bestämmelserna innebär tydligare regler kring hur den fortsatta intensivvården efter brytpunktsbeslutet får gå till.

Den fortsatta intensivvården kallas för organbevarande behandling och syftar till att bevara organens funktion inför en eventuell donation. I huvudsak innehåller den organbevarande behandlingen samma insatser som patienten redan fått i form av intensivvård, men behandlingen kan komma att kompletteras med till exempel tillägg av läkemedel eller vård i respirator.

Den organbevarande behandlingen sker parallellt med vård i livets slutskede som pågår för patientens egen skull. Utan fortsatt intensivvård i detta skede skulle patienten kunna avlida utan att sjukvårdspersonalen hunnit utreda möjligheten till donation.

Om det vid utredningen av donationsviljan kommer fram att patienten inte vill donera organ avslutas den organbevarande behandlingen. Om patienten vill donera organ får behandlingen pågå i högst 72 timmar. Är donationsviljan positiv utreds även om patienten är medicinskt lämplig för en donation.

Det är endast intensivvårdsinsatser som inte kan vänta till efter döden som får ges och de får inte orsaka mer än ringa smärta eller ringa skada. Vården för patientens egen skull går alltid före den organbevarande behandlingen. Åtgärder som vidtas avgörs av den behandlande läkaren utifrån den situation patienten befinner sig i.

Organ- och vävnadsdonation sker alltid efter döden

En eventuell organ- eller vävnadsdonation görs alltid efter att läkare har fastställt att patienten är död. Enligt svensk lag är en person död när hjärnans alla funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i en så kallad total hjärninfarkt. Döden måste konstateras enligt särskilda kriterier som också regleras i lag och föreskrifter. Dessa förhållanden gällde även innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Donation efter döden kan ske efter:

  • att en primär hjärnskada inträffat, exempelvis på grund av en stor hjärnblödning eller skallskada som leder till en total hjärninfarkt. (Så kallad DBD, Donation after Brain Death)
  • att patienten får ett cirkulationsstopp som leder till en total hjärninfarkt. (Så kallad DCD, Donation after Circulatory Death)

Döden konstateras av legitimerade läkare

Gemensamt för båda donationsprocesserna är att en döende patient vårdas på en intensivvårdsavdelning och att frågan om donation kan bli aktuell efter att det har fattats beslut om att livsuppehållande behandling inte längre är meningsfull för patienten. Döden får endast konstateras av legitimerade läkare, vilket är reglerat i lag. Detta gällde även innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Lagändringarna förstärker att patientens inställning till donation ska respekteras

I Sverige har alla rätt att själva bestämma om de vill donera sina organ och vävnader efter döden. Det är den egna viljan som ska respekteras. Man kan visa sin vilja genom att anmäla sig i donationsregistret och genom att berätta om sin inställning för sina närstående.

Om patientens inställning till organdonation är okänd har inte de närstående längre beslutanderätt. Tidigare var det de närstående som fick avgöra, men detta tas nu bort. Vården tar kontakt med de närstående för att utreda patientens donationsvilja, men om det efter utredningen framkommer att det inte strider mot patientens vilja kan en donation bli möjlig.

Lagändringarna innebär att beslutsoförmögna vuxna undantas från donation

Ingrepp får inte genomföras om en person hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att han eller hon som vuxen uppenbarligen aldrig haft förmågan att förstå innebörden av och kunna ta ställning till donation. Det innebär att vuxna personer som är beslutsoförmögna med intellektuella funktionsnedsättningar, exempelvis utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar, ska undantas när det gäller donation från avlidna.

Denna begränsning omfattar inte en vuxen person som är tillfälligt beslutsoförmögen, eller som senare i livet drabbas exempelvis av en demenssjukdom som medför att personen inte längre har möjlighet att förstå innebörden av donation.

Barn upp till 18 år, med en omfattande funktionsnedsättning, omfattas inte heller av denna begränsning eftersom de företräds av sina vårdnadshavare.

Organen går till den som behöver dem bäst

Alla människor som omfattas av hälso- och sjukvården i Sverige, oavsett ursprung, trosbekännelse eller levnadsmönster och så vidare, har rätt till en jämlik och god vård. Fördelningen av organ och vävnader och vem som ska bli transplanterad avgörs av läkare, grundat på en väntelista men också en medicinsk bedömning om vem som har störst behov och är bäst lämpad att genomgå transplantationen. Detta gällde även innan de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Senast uppdaterad:
Publicerad: