Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Valfrihetssystem i kommunen

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Då kan man också frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem och låta brukarna välja utförare.

Att individer ges möjlighet att välja och främja mångfald bland utförare är i linje med socialtjänstlagens delaktighet och medinflytande. Vid upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) är ersättningen för en insats satt på förhand, vilket gör att utförare konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Kommunen ansvarar för kvalitet och uppföljning

Kommunen har ansvar för sin äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra.

Vägledning för upphandling av tjänster i äldreomsorgen

Socialstyrelsens har tagit fram en arbetsprocess för upphandling av tjänster i äldreomsorgen. Processen har fyra steg:

  1. behovsanalys
  2. kvalitetskartläggning
  3. riskanalys
  4. uppföljning

Den beskrivs ytterligare i vägledningen Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00