En ensam äldre man sitter vid ett  bord

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Publicerad:
Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men alla som skulle behöva det, söker inte hjälp.Det kan bero på att symptombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.

- Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mycket mer. Det handlar dels om att vård- och omsorgspersonal behöver bli bättre på att känna igen symptom, dels om att öka kunskapen hos de äldre själva, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen.

Fem myndigheter och två brukarorganisationer står bakom en gemensam kommunikationssatsning med filmer i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier, med uppmaningen att börja tala om psykisk ohälsa och söka hjälp vid behov.

- Det är viktigt att våga tala om psykisk ohälsa. Med vår satsning vill vi bryta tystnaden kring ämnet. Den som mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället och i första hand hos vårdcentralen, säger Socialstyrelsens äldresamordnare Michaela Prochazka.

Suicid (självmord) är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år, främst män, som dog i suicid, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Men med rätt kunskap kan både psykisk ohälsa och suicid förebyggas.

- Vi behöver alla bli bättre på att upptäcka riskfaktorer, men också friskfaktorer. Social gemenskap, delaktighet och hälsosamma levnadsvanor kan både främja äldres psykiska välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hos myndigheterna och organisationerna finns informationsmaterial och kunskapsstöd om psykisk hälsa hos äldre och som riktas till såväl yrkesverksamma, som till äldre personer och deras närstående.

För mer information, kontakta:

Socialstyrelsen:

Michaela Prochazka, äldresamordnare michaela.prochazka@socialstyrelsen.se, tel. 075-247 3084, Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri, ylva.ginsberg@socialstyrelsen.se, tel. 075-247 4513

Folkhälsomyndigheten:

Sara Fritzell, utredare psykisk hälsa, sara.fritzell@fohm.se tel. 010-205 21 91

Faktaruta

  • Filmerna om psykisk ohälsa hos äldre och informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Riksförbundet Hjärnkoll och SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) och So-cialstyrelsen.

  • Kommunikationssatsningen pågår under 2022 februari-maj. Filmerna visas i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier.

  • Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa” riktas till äldre och deras anhöriga och är främst tänkt att delas ut inom primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården.. Den bygger på myndigheternas samlade kunskap och innehåller citat både från personer med egen erfa-renhet av psykisk ohälsa och från experter inom området.

  • Skriften tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Den innehåller även tips på saker man kan göra för att främja sin psykiska hälsa.

Broschyrer - Våga tala om psykisk ohälsa