Glad flicka med neddragen mössa och i regnjacka håller en vuxen person i handen.

Viktigt att barn får tillgång till samhällets stöd efter flykt från Ukraina till Sverige

Publicerad:
De barn som flyr från Ukraina till Sverige efter Rysslands invasion kan ha behov av stöd. Det är viktigt att familjer och framförallt barn som kommer ensamma får kontakt med svenska myndigheter så att samhället får möjlighet att erbjuda ett gott mottagande och minska risken för utsatthet.

– Att vara på flykt är en av de mest utsatta situationer ett barn kan hamna i och då krävs det att samhällets skyddsnät är extra starkt. Alla samhällsaktörer behöver hjälpas åt att underlätta kontakt med svenska myndigheter så att både familjer och de barn som kommer ensamma får ett gott mottagande, säger Annika Öquist, enhetschef vid avdelningen kunskapsstyrning och socialtjänst på Socialstyrelsen.

Familjer får stöd genom Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för stödet till familjer som flytt och som anmält sig till dem. För barn som kommer hit med en förälder eller annan vuxen som trätt i förälderns ställe innebär det alltså att de kan få boende, dagersättning och särskilt bidrag genom Migrationsverket. De har också rätt att gå i skolan.

Stöd till ensamkommande som anmält sig till Migrationsverket

Barn som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som trätt i förälderns ställe och som anmält sig till Migrationsverket får stöd av kommunens socialtjänst. Kommunens socialtjänst ansvarar då för att barnet har boende, daglig omsorg, eventuellt särskilt stöd och skolgång.

Ensamkommande barn utan kontakt med myndigheter utsatta

Det förekommer att barn som flytt från Ukraina vistas i Sverige utan förälder eller någon vuxen som trätt i förälderns ställe utan att vara anmälda till Migrationsverket. Barn får vistas i Sverige upp till 90 dagar utan att anmäla sig men då är samhällets möjligheter att ge stöd beroende av att kommunens socialtjänst får kännedom om dem genom till exempel uppsökande arbete eller en orosanmälan.

– De barn som vistas här utan kontakt med myndigheter riskerar att inte få det de behöver men har också större risk att fara illa på olika sätt. Det är viktigt att sprida kunskapen om vikten av att ha kontakt med svenska myndigheter för att få tillgång till det stöd som finns, säger Annika Öquist.

Människor på flykt löper högre risk att utnyttjas och utsättas för brott

När många människor är på flykt ökar risken för att de utsätts för våld, övergrepp och människohandel. Det innebär att människor som flyr kriget i Ukraina är extra utsatta för risken att bli utnyttjade. Det gäller särskilt kvinnor och barn. Flera myndigheter har information om vilka risker som finns och hur man ska agera för att förebygga dem och för att anmäla misstänkta brott.

Polisens information om olika typer av människohandel  

Fakta

Barn som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som bor i Sverige. 

Socialstyrelsen samverkar med andra aktörer kring barns behov. Till exempel länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten erbjuder också expertstöd, bland annat stöd till kommuner om vad som gäller juridiskt.

Socialstyrelsen har sedan 2017 deltagit i en nationell samverkansgrupp som leds av Migrationsverket. Gruppen har i uppdrag att skapa bra förutsättningar för mottagandet av ensamkommande barn och träffas regelbundet men arbetet är nu mer intensivt.