Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd. Barn med ADHD hjälpmedel

Vård och stöd direkt när det behövs

Publicerad:
För att barn och unga ska må och fungera bättre, oavsett vilka svårigheter de har, behöver vården och omsorgen vara beredda och ta emot så snart som möjligt. Socialstyrelsens uppdrag är att inspirera genom att lyfta goda exempel. Vårt uppdrag är också att visa på brister genom analyser och utvärderingar.

I de nationella riktlinjerna vid såväl adhd och autism som depression och ångest betonas behovet av tidiga och samordnade insatser från hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. I fallet med barn och unga med psykiatriska tillstånd är tidiga insatser något av en nyckelfaktor för att må bättre och kunna fortsätta med skolan och utbildning samt komma ut i arbetslivet och bli en del i samhället.

Goda exempel på tidiga, samordnade insatser

För att kunna möta de barn och unga som visar tecken på en ogynnsam utveckling, samarbetar olika regioner och kommuner med ”tidiga samordnade insatser”, TSI. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har hittat fram till en gemensam struktur för att skapa en helhet kring de barn och unga som visar på en ogynnsam utveckling. Det ser olika ut, men ofta sker samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Samarbetet ställer krav på att aktörerna utvecklar kunskap och kompetens och strävar efter kontinuitet och långsiktighet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om TSI och de olika samarbeten som finns.

Unga med psykossjukdomar behöver mer av tidiga och samordnade insatser

I psykiatriska tillstånd ingår också psykossjukdomar, som schizofreni. De flesta med schizofreni insjuknar när de är 18-30 år. Personerna har ofta sedan tidigare en sjukdomshistoria av till exempel depression och ångest. Det är en patientgrupp som i allra högsta grad är i behov av rätt stöd och vård i direkt anslutning till insjuknandet.

Tidigare i höstas publicerade Socialstyrelsen en utvärdering över vården vid schizofreni. Vissa rekommendationer i de nationella riktlinjerna har fått genomslag, men i det stora hela är det få av landets regioner och kommuner som följer riktlinjerna. Det finns stora brister när det gäller insatser som boendestöd, stöd för att klara studier eller att komma ut i arbetslivet.

Här kan du läsa mer om utvärderingen av vården vid schizofreni

Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Men antalet barn och unga vuxna med psykiatriska tillstånd ökar. Därför behöver stödet till unga med tidiga tecken stärkas, väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas och de regionala skillnaderna utjämnas. 

Socialstyrelsens uppdrag är att stödja kommunerna och regionerna. Vi tar fram nationella riktlinjer, regler och andra stöd för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Vi följer upp vårdens och omsorgens kvalitet och tillgänglighet i olika delar av landet. 

Läs mer om vårt arbete med att barn och unga vuxna ska få den vård och omsorg de behöver för att må och fungera bättre: Psykisk hälsa hos barn och unga.

Vad menas med psykiatriska tillstånd? 

Att ha ett psykiatriskt tillstånd är att ha besvär eller symtom som uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. Det gäller till exempel depression, ångestsyndrom och schizofreni. Det gäller också så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis adhd och autism. Läs mer om begreppen psykisk hälsa och ohälsa.