Olivia Wigzell

Välkommen analys av Coronakommissionen

Publicerad:
I veckan kom det första delbetänkande av Coronakommissionen om äldreomsorgen under pandemin. Socialstyrelsen anser att det är positivt att det görs en genomlysning av hur äldreomsorgen var rustad för att hantera en pandemi.

- Med tanke på äldreomsorgens ansvar för vård och omsorg om svårt sköra personer är det bra att fler olika instanser, både IVO och Coronakommissionen, har fokuserat på och lyft upp de utmaningar som finns inom äldreomsorgen vid svåra påfrestningar. Nu kan vi gemensamt och med ökad kraft tillsammans med kommuner och regioner arbeta framåt med att öka kvaliteten inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Redan innan pandemin har Socialstyrelsen pekat på att äldres vård och omsorg måste stärkas. Bland annat har myndigheten lyft att resurser och kompetens behöver motsvara de medicinska behov som personer på äldreboenden har i dag. Det innebär att tillgången till läkare på äldreboenden måste bli bättre och att det medicinska perspektivet i äldreomsorgen behöver stärkas genom att kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ingår i kommunens ledning.

Olivia Wigzell lyfter också de långsiktiga arbeten som nu görs tillsammans med kommuner och regioner.

- Den pågående omställningen mot en god och nära vård kommer att gynna personer med stora vårdbehov, varav många är äldre. Genom att förstärka och utveckla primärvården främjas kontinuitet i vården, personcentrerad vård, förebyggande insatser och tillgänglighet, säger Olivia Wigzell.

I Coronakommissionens betänkande lyfts att äldreomsorgen hade behövt mer stöd från statlig nivå i ett tidigare skede av pandemin.

Olivia Wigzell betonar vikten av att ta till sig av den återkoppling som kommer genom delbetänkandet. Nu behöver myndigheten, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarorganisationerna, länsstyrelser och MSB, analysera hur det samlade stödet till kommunerna, och inte minst kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan förstärkas tidigt i en krissituation. Det gäller till exempel hur man snabbt ska få fram lägesbilder och processer för att samordna behov av stödinsatser till enskilda kommuner.

- Däremot håller jag inte helt med om kommissionens bedömning av att stödet till kommunal hälso-och sjukvård och äldreomsorg inte var prioriterat i det tidiga skedet av pandemin. Myndigheten satte tidigt igång med att skicka ut underlag i form av meddelandeblad till kommunerna för att påminna om viktiga frågor som hygienrutiner, regelverk och det ansvar kommunerna har som huvudmän. Här tog vi avstamp i tidigare erfarenheter från bland annat värmeböljan som drabbade kommunerna 2018 och utskick till samtliga kommuner gick iväg andra veckan i mars. Samtidigt tog vi fram ytterligare stöd för hur man kan stärka arbetet med de basala hygienrutinerna. Vi tog, under våren, även fram en introduktionsutbildning för att verksamheterna snabbt skulle kunna stärka upp med mer personal eftersom man kunde förvänta sig en ökad sjukfrånvaro, säger Olivia Wigzell.