Våldet mer synligt i kommunerna

Publicerad:
Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med kompetensutveckling och att skapa rutiner för att upptäcka våld. Det leder till att våldet blir mer synligt. Det visar den slutrapportering av hur statliga bidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld har använts.

Socialstyrelsen har analyserat utvecklingsmedel för kompetensutveckling och utveckling av rutiner för arbetet för att stoppa våld i nära relationer. Medlen för 2016-2018 har gått till regioner, kommuner och ideella organisationer.

Nina Frohm och Emma Strollo, utredare på Socialstyrelsen, sammanfattar resultaten.

  • Alla regioner har använt medlen de fått för att utveckla sitt arbete för att upptäcka våldet inom hälso- och sjukvården. De har förbättrat det systematiska och långsiktiga arbetet, infört rutiner och utvecklat samverkan med till exempel socialtjänsten och polisen.

  • Det är fler kommuner som använder medlen än tidigare. Främst har medlen gått till utbildning och till att införa metoder för att fråga om våld. De ideella organisationerna har använt medlen för direkt stöd till individer och för utbildning.

  • Alla som fått del av bidragen uppger att de kunnat utveckla arbetet på ett sätt som inte varit möjligt utan bidrag. För att fortsätta arbetet och för att det ska bli mer systematiskt och långsiktigt behövs fortsatt stöd.

Ett problem som utredarna noterat är att kommuner och regionerna har varie-rande förutsättningar att kvalitetsutveckla arbetet.

  • Kommunerna och regionerna har kommit olika långt med att skapa långsiktiga och hållbara förändringar inom organisationen. Vissa kommuner har arbetat med kvalitetsutveckling länge, medan andra kommuner och regionerna just påbörjat arbetet. De kommuner som har arbetat en längre tid har goda förutsättningar att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Övriga kommuner och regioner har större utmaningar i arbetet med att skapa långsiktiga kvalitetsförbättringar.

Bidrag har också gått till Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna för att ta fram utbildningar och utbilda utbildare som i sin tur kan föra kunskapen vidare. NCK:s webbutbildningar har under perioden haft över 33 000 användare.