Kille gömmer sitt ansikte i soffan

Våld och förtryck måste få ett slut

Publicerad:
Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer träder i kraft den 1 november.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har reviderats och ersätts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39) som träder i kraft den 1 november 2022.

Viktiga nyheter är bland annat att

• föreskrifterna om socialnämndens arbete med våldsutövare har utvecklats
• kraven på socialnämndens bedömning av risken för att utsättas för ytterligare våld förstärks
• kraven stärks på att socialnämnden och vårdgivare inom hälso- och sjukvården att fastställa rutiner kring att fråga om våld
• hälso- och sjukvården ska fastställa rutiner kring att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
• hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten om samtycke finns
• författningen har fått en ny struktur bland annat för att förtydliga hälso- och sjukvårdens och tandvårdens respektive ansvar.

Ändringarna är föranledda av Socialstyrelsens uppföljningar av SOSFS 2014:4 liksom lagändringar som trädde i kraft i augusti 2021 gällande förebyggande av våld i nära relationer bland annat i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialstyrelsens handbok om socialnämndens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer uppdateras för närvarande och beräknas bli klar under 2023.

Tillsammans kan vi stoppa våld och förtryck.

Vad är våld i nära relationer?

Mer information om hur arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas finns på Kunskapsguiden.se under fliken Våld och förtryck under Våld i nära relationer. Här förtydligas socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar och du kan få kunskapsstöd och tips om utbildningar.

Läs mer på Kunskapsguiden.se

De nya föreskrifterna och allmänna råden hittar du här