SONY DSC

Utvärdering visar att livmoderhalsscreeningen kan förbättras

Publicerad:
Socialstyrelsen har publicerat en nationell utvärdering av livmoderhalsscreening utifrån de nationella rekommendationerna och det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.

Idag kallas en hög andel av kvinnorna till livmoderhalsscreening och deltagandet är stort. Men det finns stora regionala skillnader och utvärderingen visar på flera förbättringsområden.

Vad är livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer är en dödlig sjukdom som i mycket hög utsträckning kan förebyggas med screening. Screeningen infördes i slutet av 60-talet och har varit framgångsrik. Syftet är att hitta och behandla förstadier till livmoderhalscancer och för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Det finns flera orsaker till livmoderhalscancer men den absolut viktigaste är infektion med humant papillomvirus (HPV). Socialstyrelsens rekommendation är därför att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening med analys för HPV. Vissa regioner har haft problem med att införa HPV-analys.

Följ upp kvinnor med avvikande cellprov

Utvärderingen visar också att kvinnor med avvikande cellprover i högre grad behöver följas upp. Även kvinnor med avvikande HPV men med efterföljande normal cytologi, behöver följas upp med ny provtagning, då dessa kvinnor utgör en riskgrupp.

Livmoderhalscancer ökar bland dem med normalt cellprov

Resultaten visar en ökning av intervallcancer med normala cellprov, vilket är oroande. Även detta behöver regionerna beakta.

Öka deltagandet i livmoderhalsscreening

Att inte delta i screening är den främsta riskfaktorn för att drabbas av livmoderhalscancer. Knappt 60 procent av kvinnorna deltog inom tre månader och närmare 70 procent inom 12 månader. Det av stor vikt att regionerna underlättar och uppmuntrar deltagande. Det är framför allt kvinnor med låg utbildningsnivå som i lägre grad deltar i screeningprogrammet. Regionerna behöver också utöka screeningen till att omfatta fler kvinnor i åldersgruppen över 50 år.

Fler förbättringsområden för regionerna

Livmoderhalsscreeningen är fortfarande inte jämlik i Sverige och resultaten visar att det finns förbättringsbehov inom flera områden. Ladda hem utvärderingen och läs mer.