Händer i luften.

Utvärdering av metoden självvald inläggning inom psykiatrin

Publicerad:
Socialstyrelsen har i en ny rapport utvärderat det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten av metoden självvald inläggning (SI) inom psykiatrin.

Slutsatsen är att psykiatrin behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen. Då kan SI, och liknande interventioner, gynna patienter med stora vårdbehov och kroniska tillstånd.

SI är en metod där patienten ges en aktiv roll som medaktör. Metoden finns redan implementerad i 18 av landets 21 regioner. Kartläggningen visar att det finns stora variationer i arbetssätt och utformning av SI runt om i landet. Vissa, men inte alla regioner, har hittat arbetssätt för SI som är patientsäkra och personcentrerade.

Beskrivning av vad SI är

I rapporten finns en beskrivning av vad SI är, hur utformningen varierar på lokal och regional nivå, samt vad detta medför i juridisk mening vad gäller ansvar- och rollfördelning mellan hälso- och sjukvården och patienten.

Positiva konsekvenser

Följande komponenter i SI tycks bidra till att metoden ses som positiv:

  • samverkan och samarbete mellan öppenvård och slutenvård

  • en genuin förändring i vårdrelationen mellan patient och vårdgivare och som bygger på jämlikhet och ömsesidig tillit

  • en trygghet för patienterna att veta att man kan få vård på avdelning när man själv upplever att man behöver det

Dessa centrala komponenter är dock inte unika för SI utan kan uppnås med hjälp av andra liknande insatser.

Psykiatrin behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen

Rapportens slutsats är att hela psykiatrin behöver utvecklas till att bli mer personcentrerad och sammanhållen, och där SI och liknande insatser är ett steg på vägen. SI har, tillsammans med andra liknande interventioner, potential att komplettera traditionell heldygnsvård och befintligt vårdutbud på ett sätt som kan vara av värde för patienter med stora vårdbehov eller allvarliga och kroniska tillstånd.