Upptäckt av våld räddar liv

Publicerad:
Vuxna och barn som utsätts för våld av närstående kan uppleva många hinder för att berätta om utsattheten och söka stöd. I ett nytt uppdrag ska fem myndigheter verka för ökad upptäckt av våld.

De myndigheter som fått regeringens uppdrag att samverka är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Med våld avses våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

Arbetet ska bygga på en gemensam handlingsplan som presenterades i maj och som gjordes i ett regeringsuppdrag från 2018.

– I handlingsplanen tog vi fram gemensamma utvecklingsområden för alla inblandade myndigheter. Men också specifika för varje myndighet, exempelvis nya frågerutiner för Försäkringskassan, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen.

Myndigheterna ska samverka i frågor om:

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd

  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer

  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

Socialstyrelsen ska bistå de övriga myndigheterna i det arbete som rör rutiner och metoder för upptäckt av våld och hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende. Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande samordning, uppföljning och redovisning.

Forskningen visar att kvinnor i sårbara situationer på grund av exempel-vis funktionsnedsättningar och bruk av droger är mer utsatta för våld än andra kvinnor. Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget därför särskilt beakta sårbarheten hos dessa kvinnor.

– Förra året dödades 22 kvinnor av en nuvarande eller före detta partner. Våldet måste upptäckas och brytas tidigt. Genom denna breda satsning för att förbättra upptäckten av våld kan de medverkande myndigheterna bidra till att rädda liv, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

De fem myndigheterna får totalt högst sex miljoner kronor under 2019 för att genomföra uppdraget.