Stärk samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Publicerad:
Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård behöver förbättras. Bland annat behöver tandvård och munhälsa bli tydligare inkluderat i de processer och strukturer för samverkan som finns inom hälso- och sjukvården.

Tandvården behöver också integreras i hälso- och sjukvårdens pågående utvecklings- och omställningsarbete. Det är några av de saker vi ser i vår kartläggning och analys av vilka hinder som finns för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård.

Kartläggningen visar också att det inte finns några uppenbara juridiska hinder för att använda sammanhållen journalföring. Genom att utnyttja digitaliseringen och exempelvis skicka elektroniska remisser kan samverkan öka ytterligare.

En ändamålsenlig samverkan bygger på en gemensam kunskapsbas, att patientens behov och inte organisationsgränser sätts i centrum, och att det finns ekonomiska förutsättningar för samverkan. Genom samverkan blir vården säkrare och effektivare och är till ömsesidig nytta för verksamheterna.

De främsta hindren för samverkan som identifierats är att

  • tandvården och hälso- och sjukvården är två separata system

  • tandvården inte integreras i befintliga och pågående utvecklingsprocesser

  • det saknas strukturer för samverkan

  • systemen för journalföring och andra e-tjänster är åtskilda

  • det brister i kunskapen om kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa.

En bristande samverkan leder till ojämlikhet i vården och till att en del patienter riskerar att falla mellan stolarna.