Pappa och flicka går på strand

Socialstyrelsens arbete med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad:
Den humanitära krisen på grund av Rysslands invasion av Ukraina förvärras för varje dag och leder till sjukvårdsbehov på plats i landet och behov av stöd till de som nu flyr. Socialstyrelsen medverkar på flera sätt i de samlade svenska insatserna.

Socialstyrelsen samarbetar tätt med andra myndigheter, regioner och kommuner när det gäller till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och försörjningsberedskap. Dessutom fortsätter arbetet med att stärka den svenska beredskapen inom Socialstyrelsens områden.

Mottagande av personer som flyr från Ukraina

Antalet personer som flyr från Ukraina till Sverige fortsätter att öka och Socialstyrelsen har en tät dialog med andra myndigheter och företrädare för både kommuner och regioner. Socialstyrelsen bidrar med expertkunskaper, analys och stöd i planering för att möta både nuvarande och kommande behov när det gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Bland annat tas information fram till kommuner och regioner om juridiska frågor, som till exempel vilken rätt till olika typer av stöd från det svenska samhället som personer från Ukraina har.

Läs mer på sidan Rätt till vård och bistånd i Sverige

Samordning viktigt

För att stödet på plats i Ukraina, i grannländerna och här i Sverige ska vara effektivt och göra skillnad är det av stor vikt att det är samordnat. Därför pågår intensivt samarbete mellan inblandade aktörer i Sverige och mellan Sverige och EU. Stödet från Sverige till Ukraina kanaliseras genom EU:s civilskyddsmekanism där MSB är svensk kontaktpunkt. 

Hälso- och sjukvårdsutrustning och materiel till Ukraina

Socialstyrelsen har skickat hälso- och sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial från centrala beredskapslager till Ukraina. Förfrågan kom från EU via myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Fem transporter har skickats via MSB:s uppsamlingspunkt och är nu på plats i Ukraina.

Nya förfrågningar förmedlas via MSB och Socialstyrelsen har en pågående dialog med regionerna om vad de skulle kunna bidra med när det efterfrågas.

Förfrågningar om läkemedel samordnas av Läkemedelsverket.

Arbete för stärkt beredskap

Socialstyrelsens krisledning arbetar i stabsläge och har förstärkt både omvärldsbevakning, samverkan och analysarbete.
I arbetet ingår att stödja den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjäns-tens beredskap. Det handlar både om försörjningsberedskap, koordination och expertstöd.

Socialstyrelsen gick ut den 18 februari och uppmanade regioner och kommuner att se över sin beredskap och bland annat vara uppmärksamma på störningar i försörjningskedjor eller uteblivna leveranser.

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering och totalförsvar. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser. Myndigheten ska även samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

I rollen ingår också att utföra uppgifter som svarar mot behov som identifieras inom EU:s samarbete.