Samverkan ger starkare totalförsvar – nytt sektorsansvar för Socialstyrelsen

Publicerad:
Socialstyrelsen är från 1 oktober sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att myndigheten fått ett nytt och större ansvar för att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Sektorn hälsa, vård och omsorg består av många aktörer på flera nivåer: myndigheter, regioner, kommuner, privata och ideella aktörer. Alla måste samspela för att Sverige ska ha motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

– Med ökad samordning får vi mer kraft som ger oss ett starkare totalförsvar. Vi kommer bygga vidare på de strukturer vi har och arbeta tillsammans med andra myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer för att stärka beredskapen i vård och omsorgssektorn. Vi ska givetvis också arbeta tillsammans med andra sektorer. säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

Den nya myndighetsstrukturen för civilt försvar och krisberedskap i Sverige ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare för alla att förstå varandras roller och mandat. Beslutet togs av regeringen i maj 2022. Strukturen består av 60 beredskapsmyndigheter indelade i 10 sektorer. Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för sektorn vård, hälsa och omsorg. Beredskapsmyndigheter i samma sektor är: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten.

– Vården och omsorgen behöver vara robust nog att klara stor belastning och flexibel nog att hantera de behov som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Aktörerna i sektorn arbetar nu tillsammans och var för sig med att stärka sin beredskap. Det sker i samarbete med Socialstyrelsen som bland annat bidrar med vägledning och expertstöd, säger Olivia Wigzell

Bakgrund

Uppgifter för beredskapsmyndighet

Alla beredskapsmyndigheter ska ha ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

Socialstyrelsen som är sektorsansvarig myndighet ska ta ett särskilt ansvar för att utveckla arbetet inom sin beredskapssektor, stödja de andra myndigheterna och se till att samordning sker med andra aktörer. Det ingår också samverkan med Försvarsmakten när det gäller behov av stöd till det militära försvaret.

Läs mer hos oss 

Läs mer hos MSB