Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd. Tre personer arbetar tillsammans vid en Whiteboard-tavla med post-it-lappar. De skriver och pekar på tavlan.

Samverkan är A och O för rätt vård och stöd

Publicerad:
En fungerande samverkan mellan bland andra hälso- och sjukvården, skolan, elevhälsan och socialtjänsten kan vara avgörande för att barn och unga med psykiatriska tillstånd ska få rätt vård och stöd.

Förutsättningarna för samverkan skiljer sig åt runt om i landet. För att få det att fungera behövs stöd och struktur från ledningsnivå och en upparbetad infrastruktur. Andra komponenter för god samverkan är kontinuitet, intresse för varandras kunskap och kompetens, engagemang för uppdraget och en förståelse för att det behöver vara långsiktigt.

Kunskapsguiden finns information, stöd och goda exempel på väl fungerande samverkan mellan olika aktörer.

En viktig form av samverkan är det som kallas tidiga samordnade insatser, TSI. Det innebär att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans för att skapa en helhet kring barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Erfarenheter visar att ju tidigare familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring och undvika större och mer kostsamma insatser längre fram.

Läs mer om tidiga samordnade insatser, TSI

Det finns många goda exempel på tidiga samordnade insatser som görs runtom i landet. Här lyfter vi fram två av dem: HLT i Västerbotten och Simba i Västra Götalandsregionen.

HLT Västerbotten

HLT Västerbotten är ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. HLT står för hälsa, lärande och trygghet. Målet är att ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det.

Det unika med HLT Västerbotten är den väl fungerande samverkan mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten. HLT är politiskt beslutat och etablerat i regionledningen och i kommunledningarna. Det finns regionövergripande processledare som håller samman, utbildar och kontinuerligt möter de 50 lokala teamen. Man utvärderar regelbundet verksamheten, bland annat med enkäter till de barn och föräldrar som har varit berörda.

Framgångsnycklarna enligt HLT själva är lednings- och styrningsmodellen, en upparbetad och fungerande struktur samt en gemensam samsyn: för våra gemensamma barns skull.

Här kan du läsa mer om HLT Västerbotten på Kunskapsguiden:
Åseles HLT-team samlar bred kompetens från vård, socialtjänst och skola

SIMBA

Ytterligare ett gott exempel på bred samverkan är Simba, som arbetar i team med barns och ungas psykiska hälsa. Simba-teamen består av representanter från vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten i fyra kommuner i Västra Götalandsregionen.

Simba är en ordinarie och implementerad verksamhet. Syftet är att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.

En svårighet för både Simba och HLT har varit att hantera juridiska frågor om sekretess, så att verksamheterna kan dela information med varandra. Båda har löst det genom att vårdnadshavarna signerar samtyckesblanketter.

Du kan läsa mer om Simba på Kunskapsguiden:
SIMBA har vårdcentralen som bas i arbetet mot psykisk ohälsa

Där hittar du också ett avsnitt av Socialstyrelsens podd På djupet, där Simba berättar om sitt arbete.

 

Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Men antalet barn och unga vuxna med psykiatriska tillstånd ökar. Därför behöver stödet till unga med tidiga tecken stärkas, väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas och de regionala skillnaderna utjämnas.

Socialstyrelsens uppdrag är att stödja kommunerna och regionerna. Vi tar fram nationella riktlinjer, regler och andra stöd för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Vi följer upp vårdens och omsorgens kvalitet och tillgänglighet i olika delar av landet.

Läs mer om vårt arbete med att barn och unga vuxna ska få den vård och omsorg de behöver för att må och fungera bättre: Psykisk hälsa hos barn och unga.

Vad menas med psykiatriska tillstånd?

Att ha ett psykiatriskt tillstånd är att ha besvär eller symtom som uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. Det gäller till exempel depression, ångestsyndrom och schizofreni. Det gäller också så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis adhd och autism. Läs mer om begreppen psykisk hälsa och ohälsa.