Bättre samordning för demenssjuka

Publicerat:
Allt fler drabbas av demenssjukdomar. De flesta är äldre, men även yngre personer kan drabbas. Behovet av stöd och insatser är stort för såväl den sjuka som anhöriga och närstående. Socialstyrelsen presenterar nu en modell för hur insatser från vården och socialtjänsten för demenssjuka kan samordnas på olika nivåer.

Att få en demensdiagnos är att få veta att du har en dödlig sjukdom som fortskrider. Du får under sjukdomstiden också kognitiva problem som påverkar ditt minne, din förmåga att planera och att själv begära vård och stöd. Samhällets stöd måste därför vara väl samordnat och utgå från en persons individuella behov av insatser. 

Standardiserad modell

I Socialstyrelsens rapport presenteras en standardiserad modell för insatser. Den tar upp hur både den drabbades och närståendes behov av hjälp och stöd kan tillgodoses under sjukdomens förlopp. I rapporten finns exempel på verksamheter som utvecklat demensvården och framgångsfaktorer i deras arbete.

Perspektiv i olika stadier av sjukdomen

Modellen för ett standardiserat insatsförlopp utgår från vilka insatser som behövs och vilka särskilda perspektiv och områden som är viktiga i olika stadier av sjukdomen. Den ger också exempel på hur samverkan mellan vården och socialtjänsten kan ske i team med en samordningsfunktion. I en bilaga till rapporten finns en checklista som ger en överblick över insatserna, perspektiven och viktiga områden.

Rapporten ingår i Socialstyrelsens arbete för att genomföra den nationella demensstrategin som beslutats av regeringen.