Möte på kontor

Rapport om första linjens chefer i äldreomsorgen

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som beslutsfattare på nationell och lokal nivå kan använda när de ser över möjligheten att reglera, eller på annat sätt förtydliga, antal anställda och utbildningskrav för första linjens chefer i äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma

  • förutsättningarna för att införa en gräns för antal anställda för första linjens chefer i äldreomsorgen

  • bedöma fördelar och nackdelar med utbildningskrav för dessa chefer

Ett kunnigt och närvarade ledarskap är viktigt för att medarbetare i vården och omsorgen ska kunna ge äldre personer det stöd de behöver för att känna trygghet, få hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv.

Första linjens chefers roll i äldreomsorgen har under de senaste åren studerats av flera myndigheter och andra aktörer. Resultaten från dessa studier har legat till grund för rapporten. Vi har även genomfört en kvalitativ studie, ekonomiska beräkningar och en juridisk genomgång för att för att svara mot uppdraget.

Slutsatser om gräns för antal anställda

Sammantaget bedömer vi att det saknas tillräckliga förutsättningar för att på nationell nivå införa en lämplig övre gräns för antal anställda. Antalet anställda per första linjens chefer är en viktig fråga, men införande av en övre gräns kan styra huvudmännen på ett skevt sätt om man inte också tar hänsyn till andra områden och frågor som rör arbetsmiljön och kvaliteten i äldreomsorgen. Att det saknas förutsättningar för att reglera en gräns för antal anställda innebär inte att äldreomsorgens arbetsgivare ska låta bli att arbeta med frågan på annat sätt, exempelvis genom sitt arbetsmiljöarbete.

Slutsatser om krav på utbildning

Vi bedömer sammantaget att nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav för första linjens chefer. Ett skäl är att en stor majoritet av första linjens chefer, i dagsläget, har en högskoleutbildning. Ett annat skäl är att utbildningskravet skulle leda till ytterligare en särreglering för chefer i socialtjänsten. Det finns också ett statsbidrag som arbetsgivarna kan använda, för att låta sina första linjens chefer gå högskoleutbildningar riktade till den målgruppen.

Rapporten är en fortsättning på ett tidigare uppdrag

Rapporten Införa en gräns för antal anställda och utbildningskrav för första linjens chefer i äldreomsorgen, kan ses som en fortsättning på ett tidigare uppdrag som Socialstyrelsen har haft. Det uppdraget handlade om att göra en kartläggning av första linjens chefer i äldreomsorgen, utifrån dessa frågeställningar:

  • Hur många första linjens chefer finns det inom äldreomsorgen?

  • Var i organisationen är dessa chefer placerade?

  • Hur många medarbetare ansvarar varje chef för?

  • Vilken utbildning har de?

  • Vilket stöd från arbetsgivarna får de för att utföra sitt uppdrag?

Socialstyrelsen kom bland annat fram till att det finns cirka 4000–5000 första linjens chefer i äldreomsorgen och att de har ett komplext uppdrag med många anställda under sig. Majoriteten av dessa chefer har en högskoleutbildning. Vi kunde också konstatera att upplevelsen av det stöd de får varierar beroende på hur stödet ges.