""

Patientsäkerhet engagerar

Publicerad:
Intresset är stort för den nationella handlingsplanen Agera för säker vård som lanserades i början av 2020. Det övergripande målet i handlingsplanen är att ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

– Vi ser ett mycket stort engagemang och intresse för handlingsplanen i både regioner och kommuner. Det säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och Chief Nurse Officer på Socialstyrelsen.

Trots den pågående pandemin rapporterar många att de redan påbörjat ett eget handlingsplansarbete. Pandemin har också bidragit till att synliggöra behovet av att arbeta proaktivt och strukturerat för en säker vård och i många fall visat på nya möjligheter. I det akuta behovet av att hantera krisen har nya arbetssätt och samverkansformer tvingats fram. Många som visat sig framgångsrika och som man vill ta med sig i det fortsatta arbetet efter krisen.

- Jag ser att hanteringen av pandemin är ett stort patientsäkerhetsarbete i sig, som både utvecklar samverkan, riskmedvetenheten och beredskapen i hälso- och sjukvården. Det finns ett betydelsefullt lärande här som vi kommer att ha nytta av framåt, säger Charlotta George.

Sedan i höstas har Socialstyrelsen deltagit i ett stort antal dialogmöten för att diskutera handlingsplanen och hur den kan stödja i arbetet med en säkrare vård i kommuner och regioner.

- Hittills har vi träffat representanter från över 180 kommuner, en tredjedel av regionerna, alla regionala samverkansgrupper för patientsäkerhet, och många fler organisationer och nätverk som bidrar i det gemensamma arbetet för en säkrare vård.

- Den bild vi får är att vi är på väg åt rätt håll och att handlingsplanen bidrar med en bra struktur för arbetet. Det finns en igenkänning och samsyn kring att handlingsplanens fokusområden är viktiga och dem vi ska arbeta med.

Behov av verktyg och stöd

För att komma vidare i patientsäkerhetsarbetet blir nästa steg att ta fram verktyg och stöd för de kommuner och regioner som har behov av det.

- Det är något vi arbetar med i samverkan på nationell nivå. Vi återkommer med mer information om det under 2021. Kommuner och regioner i landet har kommit olika långt i sitt patientsäkerhetsarbete med att ta fram egna handlingsplaner. Men det finns en tydlig vilja från alla håll att delta och en längtan efter att få tid att arbeta mer långsiktigt och förebyggande för en god och säker vård, säger Charlotta George.

Nationellt råd för patientsäkerhet

Under 2020 har även ett nationellt råd för patientsäkerhet bildats. Rådets uppgift är att stärka samordningen av nationella insatser som genomförs inom ramen för handlingsplanen. Medlemmar är myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen. Hittills har rådet sammanträtt 5 gånger.