Ökad medvetenhet om barnhälsovårdens betydelse för en jämlik hälsa

Publicerad:
Regionernas arbete för ökad tillgänglighet i barnhälsovården har bidragit till en större medvetenhet om barnhälsovårdens strategiska betydelse för en mer jämlik hälsa.

Regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har ingått årliga överenskommelser om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018 till 2020. Överenskommelserna har gett regionerna ökade möjligheter att rikta insatser till barn i socioekonomisk utsatthet, för att bidra till en mer jämlik hälsa.

En mångfald av insatser

Socialstyrelsens slutrapport visar att regionerna har använt statsbidrag inom överenskommelserna för en mångfald av insatser i barnhälsovården. Flera beskriver hur samverkan utvecklats med exempelvis tandvården. Några regioner har gjort strategiska insatser som att öka bemanningen på barnavårdscentraler (BVC) i utsatta områden och andra har provat utökade hembesöksprogram i samverkan med bland andra socialtjänsten.

Många av regionerna beskriver att uppmärksamheten som överenskommelserna gett har gjort det enklare att driva utveckling som gör skillnad för barnen. Exempelvis säger en barnhälsovårdsöverläkare i en mindre region: ”Styrkan i en tillfällig satsning som överenskommelser är att den på ett bra sätt ger fokus på ett område och dess utvecklingsfrågor.”

Särskilt viktigt med samverkan

Slutrapporten konstaterar dock att det fortfarande finns stora skillnader i förutsättningar för barns hälsa.

– Rapporten betonar vikten av att regionerna fortsätter utveckla och ge insatser i barnhälsovårdsprogrammet utifrån barnens behov och familjernas varierande förutsättningar. För att främja hälsan hos barn i socioekonomisk utsatthet är det särskilt viktigt med samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen och deras familjer, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.