Kvinna som lutar sig mot ett blommande träd.

Nytt uppdrag gällande långvariga symptom efter covid-19

Publicerad:
Socialstyrelsen har fått i uppdrag om att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion.

Det nya stödet vänder sig personer som är verksamma inom olika nivåer i hälso- och sjukvården inklusive inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det ska stödja utveckling av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor och bland annat beskriva vilka insatser som kan bli aktuella utifrån de symtom som personerna upplever. Det ska även innehålla delar som beskriver hur patienterna kan följas upp på ett systematiskt sätt.

Stödet ska publiceras löpande och uppdateras i den takt det är möjligt med hänsyn till kunskapsutvecklingen för den aktuella gruppen. Socialstyrelsen ska också ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av gruppen.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med huvudmännens nationella system för kunskapsstyrning. I det ingår bland annat en dialog om hur stödet i ett nästa steg kan utvecklas, kompletteras och samordnas med insatser som genomförs av systemet för att ytterligare förstärka förutsättningarna att möta behoven hos den aktuella gruppen. Socialstyrelsen ska också samråda med patientföreningar och med relevanta myndigheter.